Νέες Προσκλήσεις των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινότομιας «Pre-Seed», «Seed» και «Innovate», 14 Δεκέμβριου 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση των ακόλουθων τριών νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας:

 

 • Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό» – PRESEED/1221
 • Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs» – PRESEED/1221
 • Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις» – INNOVATE/1221

 

Τα Προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και στοχεύουν στην υποστήριξη νεοφυών και υφιστάμενων καινοτόμων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά, καθώς και στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για τον σκοπό αυτό. Τα Προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU).

 

Στο πλαίσιο των τριών Προσκλήσεων θα διατεθούν συνολικά 13 Εκ. Ευρώ, ως ακολούθως:

 

 • Πρόσκληση PRESEED/1221: € 1 Εκ. – Μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο € 100.000
 • Πρόσκληση SEED/1221: € 6 Εκ. – Μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο € 500.000
 • Πρόσκληση INNOVATE/1221: € 6 Εκ. – Μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο € 1.000.000

 

Οι Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ, είναι οι ακόλουθες:

 

 • Για την Πρόσκληση PRESEED/1221: 14 Φεβρουαρίου 2022, 13:00
 • Για την Πρόσκληση SEED/1221: 18 Φεβρουαρίου 2022, 13:00
 • Για την Πρόσκληση INNOVATE/1221: 22 Φεβρουαρίου 2022, 13:00

 

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των τριών Προσκλήσεων, το ΙδΕΚ, διοργανώνει δύο διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars), τα οποία απευθύνονται σε καινοτόμες επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους, και θα καλύψουν τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Προγράμματα, τις επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες, τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, στις 14 και 16 Δεκεμβρίου 2021, μέσα από την πλατφόρμα Zoom Webinars, ως ακολούθως:

 

 • Νεοφυείς Επιχειρήσεις – Προσκλήσεις PRE-SEED/1221 και SEED/1221: Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 11.30-13.00. Εγγραφή εδώ.
 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις – Πρόσκληση INNOVATE/1221: Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 11.30-13.00. Εγγραφή εδώ.

 

Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στους πιο πάνω συνδέσμους. Κατόπιν εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα (email) με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους και οδηγίες για συμμετοχή στα/ο Εργαστήρια/ο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ.