Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της την Οριζόντιας Προτεραιότητας ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’ για την περίοδο 2023-2024

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ανακοίνωση του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 για την Οριζόντια Προτεραιότητα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027. Η Οριζόντια Προτεραιότητα «Widening Participation & Strengthening the ERA» χωρίζεται σε δύο βασικές Ενότητες: την πρώτη Ενότητα που αφορά στην «Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας» και τη δεύτερη Ενότητα που αφορά στην «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας». Μέσω της συγκεκριμένης Προτεραιότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.E) στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις ανισότητες που παρουσιάζονται στην κοινότητα σε επιστημονικό επίπεδο μέσω μέτρων ειδικά σχεδιασμένων για στήριξη των χωρών με χαμηλή επίδοση στην Έρευνα και την Καινοτομία (Widening countries), ανάμεσά τους και η Κύπρος, και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη Προτεραιότητα έχει ειδική βαρύτητα για τη χώρα μας. Επιπρόσθετα, στοχεύει στο να υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορούν στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην Αριστεία και στη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία βοηθώντας έτσι τις χώρες-μέλη να παρουσιάσουν πρόοδο στην ειδική στόχευση που έχει τεθεί για επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Εργασίας της Οριζόντιας Προτεραιότητας ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’ για την περίοδο 2023-2024 ανέρχεται στα 762.5 εκατομμύρια Ευρώ και θα κατανεμηθεί στις τρεις κύριες Θεματικές Ενότητες (Destinations) ως ακολούθως:

 • Βελτιωμένη Πρόσβαση στην Αριστεία – Improved Access to Excellence (HORIZON-WIDERA-2023/2024-ACCESS) με συνολικό προϋπολογισμό 533 εκ. Ευρώ. Η πρώτη Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες Δράσεις:
  • Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage)
  • Twinning (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02)
  • Hop-on Facility (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06)
  • Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07)
  • European Excellence Initiative (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03)
  • Pathways to Synergies (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04)
  • Dissemination and Exploitation Support Facility (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05)
 • Προσέλκυση και Κινητοποίηση των Καλύτερων Ταλέντων – Attracting and Mobilising the best Talents (HORIZON-WIDERA-2023/2024-TALENTS) με συνολικό προϋπολογισμό 153 εκ. Ευρώ, Σε αυτή τη Θεματική Ενότητα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις.
  • ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-01)
  • ERA Fellowships (HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02 & HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-02)
  • ERA Talents (HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03)
 • Μεταρρύθμιση και Ενίσχυση του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. – Reforming and enhancing the EU research and innovation system (HORIZON-WIDERA-2023/2024-ERA) με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκ. Ευρώ. Αυτή η Θεματική ενότητα αποτελείται από τις πιο κάτω Δράσεις:
  • Prioritising Investments and Reforms
  • Translating R&I Results into the Economy
  • Deepening the European Research Area

Στο πλαίσιο των πιο πάνω τριών θεματικών Ενοτήτων, αναμένεται να ανακοινωθούν 13 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (Calls for Proposals) , οι οποίες θα περιλαμβάνουν 36 Θεματικά Πεδία (Topics). Ο αριθμός των Προσκλήσεων για κάθε Θεματική Ενότητα έχει ως εξής:

 • Bελτιωμένη Πρόσβαση στην Αριστεία (Improved Access to Excellence) – 7 Προσκλήσεις
 • Προσέλκυση και Κινητοποίηση των Καλύτερων Ταλέντων (Attracting and Mobilising the best Talents) – 4 Προσκλήσεις
 • Μεταρρύθμιση και Ενίσχυση του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ (Reforming and enhancing the EU research and innovation system) – 2 Προσκλήσεις

Οι πρώτες καταληκτικές ημερομηνίες ς υποβολής για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του 2023, αναμένονται στις 9 Μαρτίου 2023 (17:00 ώρα Βρυξελλών), ενώ για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του 2024 στις 12 Μαρτίου 2024. Το Πρόγραμμα Εργασίας της Οριζόντιας Προτεραιότητας 2023-2024 είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο, για να ανατρέξετε στις συγκεκριμένες Προσκλήσεις Υποβολής καθώς και Topics που σας ενδιαφέρουν και να ενημερωθείτε για τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy) και κα Μάρσια Τριλλίδου (τηλ.: 22205071, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected])