Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (ENTERPRISES/0223/Sub-Call1 και ENTERPRISES/0223/Sub-Call2)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει δύο νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (ENTERPRISES/0223/Sub-Call1 και ENTERPRISES/0223/Sub-Call2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προσκλήσεων είναι €6.000.000, εκ των οποίων €1.000.000 απευθύνονται σε επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη ουσιαστική συμμετοχή σε έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται σε €200.000.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 24η Απριλίου 2023, 13:00.

Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη συνεπακόλουθη συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που θα αξιοποιηθούν επιχειρηματικά και στην εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας με αποτέλεσμα την αύξηση της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ΕΤΑΚ της χώρας. H παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

 

ENTERPRISES/0223/SubCall1:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

CALL FOR PROPOSALS (EN)

PART B – TECHNICAL ANNEX (EN)

GUIDE FOR EVALUATORS (EN)

 

ENTERPRISES/0223/Sub-Call2:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

CALL FOR PROPOSALS (EN)

PART B – TECHNICAL ANNEX (EN)

GUIDE FOR EVALUATORS (EN)

 

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].