Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies» (EP/KDT-IA/0223, EP/KDT-IA-FT/0223, EP/KDT-RIA/0223)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τρεις (3) νέες Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies» (EP/KDT-IA/0223, EP/KDT-IA-FT/0223, EP/KDT-RIA/0223).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πιο πάνω Προσκλήσεων είναι €3.000.000 με μέγιστη χρηματοδότηση στις €500.000 ανά έργο (για τους φορείς από την Κύπρο).

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies», υποστηρίζει την συμμετοχή των φορέων από την Κύπρο σε διεθνή έργα πειραματικής ανάπτυξης ή βιομηχανικής έρευνας που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Key Digital Technologies (KDT). Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη KDT στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών στοιχείων και συστημάτων (Electronic Components and Systems). Συγκεκριμένα, μέσα από τα χρηματοδοτούμενα Έργα, η Σύμπραξη KDT επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η ΕΕ διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, ώστε να καταστεί ηγέτιδα της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη προηγμένων ημιαγωγών και εφαρμογών που είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή κοινωνία και συμβάλλουν στην ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η υποβολή πρότασης Έργου γίνεται ηλεκτρονικά (on-line application form) από το Συντονιστή Φορέα του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας, μέσα από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΕΕ για το Πρόγραμμα HORIZON Europe. Οι κυπριακοί φορείς που θα συμμετέχουν σε διεθνικές προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει εκτός από την κεντρική υποβολή της διεθνικής Πρότασης, να υποβάλλουν και πρόταση προς το ΙδΕΚ, μέσω της Πύλης IRIS. Η αξιολόγηση των Προτάσεων γίνεται κεντρικά από την ΕΕ.

 

Οι Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων της Διεθνικής Πρότασης είναι οι ακόλουθες:

Project Outline (PO) Phase:  03 Μαΐου 2023, 17:00 Ώρα Βρυξελλών

Full Project Proposal (FPP) Phase: 19 Σεπτεμβρίου 2023, 17:00 Ώρα Βρυξελλών

 

Οι Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ είναι οι ακόλουθες:

Project Outline (PO) Phase: 10 Μαΐου 2023, 13:00 Τοπική Ώρα

Full Project Proposal (FPP) Phase: 25 Σεπτεμβρίου 2023, 13:00 Τοπική Ώρα

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν Επιχειρήσεις, Οργανισμοί Έρευνας και Άλλοι Φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

Πρόγραμμα Εργασίας KDT 2023

Πρόσκληση EP/KDT-IA/0223 (EL)

Πρόσκληση EP/KDT-IA/0223 (EN)

Πρόσκληση EP/KDT-IA-FT/0223 (EL)

Πρόσκληση EP/KDT-IA-FT/0223 (EN)

Πρόσκληση EP/KDT-RIA/0223 (EL)

Πρόσκληση EP/KDT-RIA/0223 (EN)

 

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].