Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας»

Ολοκληρώθηκε, την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 που αφορά στο Πρόγραμμα «Στρατηγικές Ερευνητικές Υποδομές» του ΙδΕΚ. Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 39 Προτάσεις, με συμμετοχή 91 διαφορετικών Φορέων, μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, IRIS, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της ανταπόκρισης του οικοσυστήματος στο νέο αυτό πρόγραμμα του ΙδΕΚ.

Στον Πίνακα πιο κάτω φαίνεται ο αριθμός προτάσεων ανά Θεματική  Προτεραιότητα:

Θεματική  Προτεραιότητα Αριθμός Προτάσεων
Γεωργία – Τρόφιμα 3
Περιβάλλον (συμπερ. των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των προηγμένων υλικών) 10
Υγεία 13
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (συμπερ. των τεχνολογιών διαστήματος) 10
Ναυτιλία – Θαλάσσιες Μεταφορές 3

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων.