Ορίζοντας Ευρώπη – Χρονοδιάγραμμα Προσκλήσεων ERC 2024 και Σημαντικές Αλλαγές

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Council) του European Research Council (ERC) ανακοίνωσε το προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα των Προσκλήσεων του 2024, το οποίο παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Τονίζεται ότι, το χρονοδιάγραμμα θα οριστικοποιηθεί με την επίσημη υιοθέτηση του Προγράμματος Εργασίας 2024 (ERC Work Programme 2024), η οποία αναμένεται τον Ιούλιο 2023.

Το ERC Work Programme 2024 αναμένεται να εισάγει σημαντικούς νεωτερισμούς σε σχέση με τα προηγούμενα Προγράμματα Εργασίας του ERC, ορισμένοι εκ των οποίων προ-ανακοινώθηκαν ήδη τον Δεκέμβριο 2022 (έντυπο αίτησης και διαδικασία αξιολόγησης) και τον Μάρτιο 2023 (νέα πάνελ και lump sum χρηματοδότηση), ενώ επιπρόσθετες πληροφορίες παρουσιάζονται ακολούθως για τις σημαντικές αυτές διαφοροποιήσεις:

Αξιολόγηση: ’Εμφαση στο ’Εργο

Οι προτάσεις ERC θα συνεχίσουν να αξιολογούνται με μόνο κριτήριο της επιστημονική αριστεία. Τα πάνελς του ERC θα αξιολογούν κυρίως την πρωτοποριακή φύση, φιλοδοξία και εφικτότητα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου. Παράλληλα, θα αξιολογούν τη διανοητική ικανότητα, τη δημιουργικότητα και τη δέσμευση του ερευνητή/της ερευνήτριας (Principal Investigator-PI), με έμφαση στο βαθμό στον οποίο διαθέτει την αριστεία και την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση για να υλοποιήσει επιτυχώς το προτεινόμενο έργο.

Ευρεία Αξιολόγηση των PIs

Έχει αφαιρεθεί  η αναλυτική περιγραφή του αναμενόμενου προφίλ των PIs. Τα έντυπα του CV και του Track Record θα ενοποιηθούν σε ένα έντυπο τεσσάρων σελίδων, στο οποίο εκτός από τις συνήθεις βιογραφικές πληροφορίες, οι PIs θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέχρι δέκα ερευνητικά αποτελέσματα που καταδεικνύουν πως έχουν συμβάλει στην εξέλιξη της γνώσης στο πεδίο τους, με έμφαση στα πιο πρόσφατα επιτεύγματα, καθώς επίσης και μια λίστα με επιλεγμένα παραδείγματα αναγνώρισης (π.χ. βραβεία). Θα μπορεί να συμπεριληφθεί επίσης μια σύντομη περιγραφή για τη σημαντικότητα των επιλεγμένων αποτελεσμάτων, τον ρόλο του/της PI στην παραγωγή τους και πως ο/η PI έχει αποδείξει την ικανότητά του/της να υλοποιήσει επιτυχώς το έργο. Επίσης, μπορούν να συμπεριληφθούν άλλες σχετικές πληροφορίες που θα κριθούν σημαντικές, π.χ. για διαλείμματα καριέρας, ασυνήθιστες επαγγελματικές διαδρομές, καθώς και οποιαδήποτε αξιοσημείωτη συνεισφορά στην ερευνητική κοινότητα. Τα πιο πάνω δεν θα αξιολογηθούν ξεχωριστά, αλλά είναι σημαντικά ώστε να παρέχουν το πλαίσιο για τα πάνελ κατά την αξιολόγηση των ερευνητικών επιτευγμάτων και της αναγνώρισης του/της PI σε σχέση με το στάδιο της καριέρας του/της.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Στα ERC Starting, Consolidator και Advanced Grants, τα πάνελς αξιολόγησης θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι 44 προτάσεις που θα περνούν από το Step 1 στο Step 2 της διαδικασίας αξιολόγησης, ενώ μέχρι τώρα μπορούσαν να προωθήσουν προτάσεις που κάλυπταν τρεις φορές τον προϋπολογισμό που είχαν στη διάθεσή τους.

Επίσης, θα προστεθεί νέα κατηγορία βαθμολογίας, διαχωρίζοντας τις προτάσεις που έλαβαν Α και προωθούνται στο Step 2 της αξιολόγησης και τις προτάσεις που έλαβαν Α, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στις 44 που προωθούνται στο Step 2. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα λάβουν Α στο Step 1, αλλά δεν θα κληθούν στο Step 2 για συνέντευξη, θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση στην Πρόσκληση της επόμενης χρονιάς, χωρίς να αντιμετωπίζουν περιορισμό επαναϋποβολής, αντίθετα με τις υπόλοιπες που δεν θα περάσουν στο Step 2 αλλά θα λάβουν βαθμολογίες B και C, οι οποίες αντιμετωπίζουν περιορισμό επαναϋποβολής ένα και δύο έτη αντίστοιχα.

Χρηματοδότηση Lump Sum για τα ERC Advanced Grants

Από το 2024, τα ERC Advanced Grants θα χρηματοδοτούνται με μια lump sum συνεισφορά για το σύνολο του έργου, με βάση το ποσό που θα αποφασίζει το ERC panel. Η καταβολή του lump sum θα βασίζεται στην εργασία που έχει πραγματοποιηθεί και δηλωθεί, ανεξάρτητα από τις πραγματικές δαπάνες ή το επιτυχημένο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του έργου. Η επιπρόσθετη χρηματοδότηση που μπορεί να καταβληθεί π.χ. για αγορά σημαντικού εξοπλισμού ή για πρόσβαση σε μεγάλες ερευνητικές υποδομές, θα αποτελεί μέρος του lump sum. Οι επιτυχόντες / επιτυχούσες θα διατηρήσουν τη δυνατότητα μεταφοράς μέρους ή όλης της χρηματοδότησης σε άλλο φορέα (portability), όπως ίσχυε και στην περίπτωση χρηματοδότησης με βάση τις πραγματικές δαπάνες μέχρι το 2023.

 

Τονίζεται ότι, οι πιο πάνω αλλαγές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μέχρι την επίσημη υιοθέτηση του Προγράμματος Εργασίας 2024 (ERC Work Programme 2024), η οποία αναμένεται τον Ιούλιο 2023, και συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες θα πρέπει να συμβουλευθούν τα επίσημα έντυπα, όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα.