Παράταση Καταληκτικών Ημερoμηνιών Προγράμματος “Ερευνητικές Υποδομές”

Λόγω της σοβαρότητας και έκτασης του προβλήματος που αντιμετωπίζει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέπεια της κυβερνοεπίθεσης στα συστήματα του Πανεπιστημίου, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποφάσισε την παραχώρηση παράτασης των καταληκτικών ημερομηνιών των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» (STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222) και «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Κλίμακας» (SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222) του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές». Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες είναι η 2 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 και η 27η Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 αντίστοιχα.

 

Given the severity and extent of the problem faced by the Open University of Cyprus as a result of the cyber-attack on the University’s systems, the Research and Innovation Foundation (RIF) has decided to grant a deadline extension for the Calls for Proposals “Strategic Research Infrastructures” (STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222) and “Small Scale Research Infrastructures” (SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222) of the “Research Infrastructures” Programme. The new deadlines are May 2nd  2023 at 13:00 and April 27th 2023 at 13:00 respectively.