Παράταση Προσκλήσεων MSCA – RISE – 2020

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης MSCA-RISE-2020, λόγω των εξελίξεων αναφορικά με την πανδημία  του COVID-19. Συγκεκριμένα, η προθεσμία μετατοπίζεται στις 12 Μαΐου 2020 αντί στις 28 Απριλίου 2020.

Επιπρόσθετα, για περαιτέρω διευκόλυνση της ερευνητικής κοινότητας, οι αιτητές θα μπορούν να προσκομίσουν τις επιστολές δέσμευσης των συνεργατών τους (letters of commitment from partners) κατά την φάση Προετοιμασίας του Συμβολαίου (Grant Agreement Preparation Phase) και μόνο στην περίπτωση που επιλεχθούν για χρηματοδότηση (αντί στο στάδιο υποβολής ως παράρτημα στην πρόταση).

Επισημαίνεται ότι η Δράση MSCA-RISE αφορά την προώθηση διεθνών και διατομεακών συνεργασιών και περιλαμβάνει ανταλλαγή ερευνητικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας μπορεί να υποστηρίξει ενδιαφερόμενους ερευνητές στην Κύπρο μέσω επικοινωνίας με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής (Γεωργία Κλεάνθους, [email protected], τηλ. 22205053 / Άγγελος Ντάντος, [email protected], τηλ. 22205033).

Σημείωση: Κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων προς πρόληψη και αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορωνοϊού ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εγχώρια Έργα.