Παρουσίαση Εργαλείου για την Υποστήριξη των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Τεχνών

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την έναρξη του SHAPE-ID Toolkit, ενός εργαλείου που υποστηρίζει την διεπιστημονική και διαθεματική έρευνα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες κα τις Τέχνες.

Πιο συγκεκριμένα, το Έργο με Ακρωνύμιο SHAPE-ID και τίτλο «Shaping Interdisciplinary Practices in Europe», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία 2014-2020, στοχεύει στο να αντιμετωπίσει και να βελτιώσει τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των Τεχνών, των Ανθρωπιστικών και των Κοινωνικών Επιστημών (SSHA), των STEM κατευθύνσεων (Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) καθώς και άλλων κλάδων.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας στόχευσης, το Έργο προγραμματίζει την τελική του εκδήλωση όπου ανάμεσα στα αποτελέσματα του Έργου θα παρουσιαστεί το SHAPE-ID Toolkit. Το συγκεκριμένο Toolkit αναμένεται να προσφέρει πηγές στην ερευνητική κοινότητα, και σε άλλους κοινωνικούς εταίρους, σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και τη στήριξη της διαθεματικής και διεπιστημονικής έρευνας. Η προαναφερθείσα εκδήλωση αναμένεται να λάβει χώρα στις 10 Ιουνίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν εδώ την ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης, και να προχωρήσουν με την εγγραφή τους εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster 2) στον Ορίζοντα Ευρώπη που στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ασχολείται με τη θεματολογία του Έργου SHAPE-ID, κα Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).