ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ TEAMING FOR EXCELLENCE 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους ότι, η προθεσμία υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος ‘Teaming for Excellence’ (Topic ID: horizon-widera-2022-access-01-two-stage)  που εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» είναι η 5η Οκτωβρίου 2021, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Η Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» αποτελεί το οριζόντιο βασικό τμήμα του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

Η Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» χωρίζεται σε δύο βασικές Ενότητες: την πρώτη Ενότητα που αφορά στην «Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας» και τη δεύτερη Ενότητα που αφορά στην «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας». Μέσω της συγκεκριμένης Προτεραιότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.E) στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις ανισότητες που παρουσιάζονται στην κοινότητα σε επιστημονικό επίπεδο μέσω μέτρων ειδικά σχεδιασμένων για στήριξη των χωρών με χαμηλή επίδοση στην Έρευνα και την Καινοτομία. Στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορούν στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην Αριστεία και στη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία βοηθώντας έτσι τις χώρες-μέλη να παρουσιάσουν πρόοδο στη στόχευση που έχει τεθεί για επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία της τάξης του 3% του ΑΕΠ τους.

 

Το Πρόγραμμα Teaming for Excellence εντάσσεται στην πρώτη Ενότητα που αφορά στη Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας. Η βασική στόχευση του Προγράμματος επικεντρώνεται στην υποστήριξη της δημιουργίας νέων Κέντρων Αριστείας ή τη σοβαρή αναβάθμιση υφιστάμενων σε χώρες με χαμηλή απόδοση στην Έρευνα & Καινοτομία (προσδιορισμένες ως χώρες ‘widening’), στηριζόμενη σε συνεργασίες μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη (advanced partners / leading institutions) και φορέων / ιδρυμάτων (κύριοι δικαιούχοι) σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις σε Ε&Κ.

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2021, έχοντας επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής του προσχεδίου πρότασης.