Πρόγραμμα CONCEPT – HYDRO

Ανακοίνωση Πρόσκλησης του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στον τομέα των Υδρογονανθράκων» 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στον τομέα των Υδρογονανθράκων (CONCEPT – HYDRO / 0421), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία. Ειδικότερα, η παρούσα Ειδική Πρόσκληση αφορά σε εφαρμογές τεχνολογίας / τεχνογνωσίας (μηχανικής και τεχνολογίας) που σχετίζονται με τον τομέα των υδρογονανθράκων. Ενδεικτικά, οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να αφορούν σε τομείς όπως Αξιοποίηση Υδρογονανθράκων, Αποθήκευση Φυσικού Αερίου, Χρήση Φυσικού Αερίου κ.ά.

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται στις €50.000 ανά έργο. O συνολικός προϋπολογισμός της εθνικής πρόσκλησης ανέρχεται στις 200.000 Ευρώ.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ είναι η 18η Ιουνίου 2021, ώρα 13:00.

Η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στον τομέα των Υδρογονανθράκων» είναι διαθέσιμη μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS του ΙδΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος στο 22205000.