Πρόγραμμα «DISRUPT»

16 Φεβρουαρίου 2023

 

Πρόγραμμα «DISRUPT»

Το Πρόγραμμα «Disrupt», που ανακοίνωσε πρόσφατα το ΙδΕΚ, σχεδιάστηκε στη βάση ειδικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, καθώς και ευρημάτων διαφόρων μελετών, όπως η μελέτη του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας για το Όραμα 2035, μελέτες του Υπουργείου Οικονομικών, του ΙδΕΚ κ.ά., οι οποίες εκπονήθηκαν από διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους. Στο πλαίσιο ετοιμασίας των συγκεκριμένων μελετών διενεργήθηκαν διαβουλεύσεις με το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας αλλά και μεγάλο αριθμό φορέων με οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στην Κύπρο.

Τα ευρήματα των μελετών καταδεικνύουν ότι, παρά τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων της χώρας μας στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες στην πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, περιλαμβανομένων των επενδυτικών ταμείων «Venture Capital», τα οποία αποτελούν κινητήριο δύναμη ανάπτυξης καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. Το χρηματοδοτικό κενό έχει υπολογιστεί μεταξύ €30 εκατ. και €63 εκατ., με ιδιαίτερη δυσκολία άντλησης κεφαλαίων Seed και Series A.

Περαιτέρω, το πρόγραμμα «Disrupt» με προϋπολογισμό €10 εκατ. έχει σχεδιαστεί στη βάση του εμβληματικού προγράμματος «EIC Accelerator» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, και έχει ως στόχο την εκθετική ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων με μόχλευση κεφαλαίων υψηλού ρίσκου από επενδυτικά ταμεία. Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη ότι στην Ευρώπη ο μέσος όρος επενδύσεων Seed ήταν €1.5 εκατ. και για επένδυση Series A πέραν των €8 εκατ. το 2021, και κτίζει στα προγράμματα Pre-Seed, Seed και Innovate του ΙδΕΚ για δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, τα οποία παρέχουν χρηματοδότηση €100 χιλ., €500 χιλ. και €1 εκατ. αντίστοιχα, Οι στόχοι του προγράμματος είναι πολλαπλοί. Με κύριο στόχο την εκθετική ανάπτυξη, αυξάνει επίσης την εξωστρέφεια και ορατότητα του εγχώριου οικοσυστήματος στο εξωτερικό και παράλληλα μειώνει το ρίσκο επένδυσης στο αναδυόμενο και εν πολλοίς άγνωστο οικοσύστημα καινοτομίας της Κύπρου, καθιστώντας το πιο ελκυστικό για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.

Με την ολοκλήρωση και της διαδικασίας ανοικτού διαλόγου και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, το ΙδΕΚ επιθυμεί να διευκρινίσει και να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις πιο κάτω τροποποιήσεις/διευκρινίσεις στην πρόσκληση του Προγράμματος «Disrupt»:

  1. Σύμφωνα με την πρόσκληση, πρόθεση του Ιδρύματος είναι η ανακοίνωση πολλαπλών καταληκτικών ημερομηνιών εντός του έτους 2023, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού των €10 εκατ. Το ΙδΕΚ προχωρεί σε ενημέρωση ότι θα υπάρχουν τρεις καταληκτικές ημερομηνίες της πρόσκλησης (cutoff dates): 1) Στις 23/3/2023 και ώρα 13:00 με προϋπολογισμό €5 εκατ.. 2) Στις 1/6/2023 και ώρα 13:00 με προϋπολογισμό πρόσκλησης 5εκ Ευρώ πλέον ο αδιάθετος προϋπολογισμός βάσει ανακοινωμένων αποτελεσμάτων της β’ φάσης αξιολόγησης της 1ης καταληκτικής ημερομηνίας. 3) Στις 1/12/2023 και ώρα 13:00, με προϋπολογισμό που θα οριστεί ως ο αδιάθετος προϋπολογισμός από το σύνολο των €10 εκατ. βάσει ανακοινωμένων αποτελεσμάτων της Β΄ φάσης αξιολόγησης της 2ης καταληκτικής ημερομηνίας.
  2. Σε περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισμού των €10 εκατ. το ΙδΕΚ θα εξετάσει το ενδεχόμενο διάθεσης επιπρόσθετου προϋπολογισμού για την 3η καταληκτική ημερομηνία, όπως είναι και η συνήθης πρακτική του.
  3. Διευκρινίζεται επίσης ότι η αναφορά σε ρυθμιζόμενο επενδυτικό ταμείο αφορά σε άμεση ή έμμεση ρύθμιση του επενδυτικού ταμείου μέσω επίβλεψης του AIFM του ταμείου από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Κύπρου ή Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλ.: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]. Επίσης, στα έγγραφα της πρόσκλησης που είναι αναρτημένα στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ (https://iris.research.org.cy/#!/) έχει δημοσιευθεί σχετικός επεξηγηματικός οδηγός (FAQ).

***

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης ερευνητών και ερευνητριών της Κύπρου σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.