Πρόγραμμα ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» (EXCELLENCE/0421)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» (EXCELLENCE/0421), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του Συστήματος ΕΤΑΚ, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών και άλλων προκλήσεων.

Τα έργα μπορεί να έχουν διατομεακό και διεπιστημονικό χαρακτήρα και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: «Επιστήμες Ζωής» (μέχρι €250.000 ανά έργο), «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» (μέχρι €250.000 ανά έργο) και «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (μέχρι €150.000 ανά έργο).

O συνολικός προϋπολογισμός της εθνικής πρόσκλησης ανέρχεται στις 10.000.000 Ευρώ.

Ο προϋπολογισμός ανά θεματική είναι ως εξής:

  • €4.000.000 για την Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμες Ζωής»
  • €4.000.000 για την Επιστημονική Περιοχή «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»
  • €2.000.000 για την Επιστημονική Περιοχή «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ είναι η 2α Ιουλίου 2021, ώρα 13:00.

Η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» είναι διαθέσιμη μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS του ΙδΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος στο 22205000.