Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για την Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» του Ορίζοντα Ευρώπη, που αφορά στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Η Ενότητα «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» στοχεύει μεταξύ άλλων στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην επιστημονική αριστεία, στη βελτίωση και ενίσχυση των εθνικών συστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας στον ευρωπαϊκό χώρο, στην κινητικότητα ερευνητών υψηλών προσόντων, αλλά και στην προσέλκυση τους μέσω της δημιουργίας ελκυστικών συνθηκών καριέρας, στη γρήγορη και αποτελεσματική διάδοση των επιστημονικών αποτελεσμάτων, καθώς και στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων.

 

Όλες οι ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του 2022 βρίσκονται διαθέσιμες στην Πύλη Funding & Tender Opportunities της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) στον σύνδεσμο εδώ. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες στο Πρόγραμμα Εργασίας της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» εδώ, υπό τον 3ο τομέα / προορισμό (Destination) “Μεταρρύθμιση και Ενίσχυση του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε.”.

 

Οι Προσκλήσεις για τα Θέματα (Topics) του 2022, έχουν προθεσμίες υποβολής εντός του Απριλίου 2022 και ο Προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε €60.5 εκ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 16 ανοικτές Προσκλήσεις.

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου, κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).