Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για τις Ευρωπαϊκές Αποστολές

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Αποστολών. Η έννοια των Ευρωπαϊκών Αποστολών έχει εισαχθεί για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη σε μια σειρά τομέων στρατηγικής σημασίας, με συγκεκριμένους φιλόδοξους αλλά χρονικά προσδιορισμένους και εφικτούς στόχους, για τη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών και της κοινωνίας. Η κάθε Αποστολή συνιστά ένα διαθεματικό χαρτοφυλάκιο δράσεων και συνολικά έχουν διαμορφωθεί πέντε Αποστολές στους τομείς:

  • του Καρκίνου
  • της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
  • του Εδάφους και των Τροφίμων
  • των Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων και
  • των Ωκεανών, των Θαλασσών και των Υδάτων.

Στοχεύουν να προωθήσουν συγκεκριμένες λύσεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρώπης και του πλανήτη και να αποφέρουν απτά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες εμπλέκοντάς τους στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους. Οι «Ευρωπαϊκές Αποστολές» θα υποστηρίξουν την μετατροπή της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη, υγιέστερη, χωρίς αποκλεισμούς και πιο ανθεκτική ήπειρο. Αποτελούν προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγκεντρώσει και να συντονίσει τους απαραίτητους πόρους, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων χρηματοδότησης, πολιτικών και κανονισμών και να κινητοποιήσει και ενεργοποιήσει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ερευνητικά ιδρύματα, αγρότες και διαχειριστές γης, επιχειρηματίες και επενδυτές για να δημιουργήσουν πραγματικό και διαρκή θετικό αντίκτυπο. Κάθε «Ευρωπαϊκή Αποστολή» θα υλοποιήσει μία δέσμη δράσεων που αναμένεται να περιλαμβάνει έργα έρευνας και καινοτομίας, μέτρα πολιτικής, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.α. για την επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων δράσεων.

 

Όλες οι ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του 2022 βρίσκονται διαθέσιμες στην Πύλη Funding & Tender Opportunities της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) στους πιο κάτω συνδέσμους:

  • Για την Αποστολή για τον Καρκίνο εδώ.
  • Για την Αποστολή για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή εδώ.
  • Για την Αποστολή για τα Εδάφη και τα Τρόφιμα εδώ.
  • Για την Αποστολή για τις Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις εδώ.
  • Για την Αποστολή για τις Θάλασσες και τα Ύδατα εδώ.

Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες στο Πρόγραμμα Εργασίας των Ευρωπαϊκών Αποστολών εδώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 32 Ανοικτές Προσκλήσεις και έχουν προθεσμίες υποβολής εντός του Σεπτεμβρίου 2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες προσκλήσεις ανέρχεται στα 484 εκατ. Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την Αποστολή για τον Καρκίνο, κο. Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ. 22205048, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και για τις υπόλοιπες Αποστολές με την κα Μυρτώ Αναστασιάδου (τηλ. 22205069, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).