Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Ενημερωτικό Έντυπο για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του έτους 2021

Το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής, «Bridge2HE», έχει πρόσφατα κυκλοφορήσει ενημερωτικό έντυπο στο οποίο παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για το 2021.

Στο ενημερωτικό έντυπο, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ, παρουσιάζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για κάθε μια εκ των ανοικτών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Δεδομένου ότι οι Προσκλήσεις παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένες κατά θεματική ενότητα (Πυλώνα, Πολυθεματική Προτεραιότητα) και κατά καταληκτική ημερομηνία, το έντυπο αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για όλους όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις προτάσεις τους κατά το τρέχον έτος.

Το έργο Bridge to Horizon Europe («Bridge2HE»), στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα, έχει στόχο την υποστήριξη των Εθνικών Σημείων Επαφής στις χώρες που συμμετέχουν κατά τη μετάβαση από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας στη γνώση και την κατανόηση του Προγράμματος καθώς και στην βελτίωση και ενίσχυση του πλέγματος των υπηρεσιών που προσφέρονται προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.