Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε. «Ορίζοντας Ευρώπη» Εκπαιδευτικά Εργαστήρια ΙδΕΚ Ενότητες – Modules

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021 – 2027), διοργανώνει εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια. Εκπαιδευτές στα εν λόγω Εργαστήρια είναι τα στελέχη του Ιδρύματος που έχουν διορισθεί ως Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ).

Σκοπός των Εργαστηρίων αυτών είναι να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με το περιεχόμενο και τους κανονισμούς του Προγράμματος, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαδικασία προετοιμασίας πετυχημένων προτάσεων, αλλά και στη διαχείριση των εγκεκριμένων έργων.

Έχουν σχεδιαστεί και προσφέρονται οι ακόλουθες Ενότητες – Modules:

Module 1. «Το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη με Μια Ματιά»

▪ 1.1. «Γνωρίζω το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη»

▪ 1.2. «Ορίζοντας Ευρώπη – Ευκαιρίες για Νέο Ερευνητικό Δυναμικό»

▪ 1.3. «Ορίζοντας Ευρώπη – Ευκαιρίες για Επιχειρήσεις»

Module 2. «Συγγραφή Πετυχημένων Προτάσεων

▪ 2.1. «Συγγραφή Πρότασης – Αρχικό Επίπεδο»

▪ 2.2. «Συγγραφή Πρότασης – Προχωρημένο Επίπεδο»

Module 3. «Επιτυχημένη Διαχείριση Έργου»

Τα Εργαστήρια αυτά είναι βασισμένα σε μια διαδραστική μέθοδο και περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και ανοικτή συζήτηση σε συνδυασμό με στοχευμένα εκπαιδευτικά μέσα που αποσκοπούν αφενός στην ενεργή συμμετοχή της εκάστοτε ομάδας στόχου και αφετέρου στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των θεμάτων από τους συμμετέχοντες. Το περιεχόμενο των Εργαστηρίων καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας στόχου. Λόγω ακριβώς του διαδραστικού χαρακτήρα των Εργαστηρίων, ο αριθμός συμμετεχόντων συμμετεχόντων κυμαίνεται μεταξύ δέκα (10) και τριάντα (30) άτομα. Η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ