Πρόσκλησης CONCEPT

Ανακοίνωση Πρόσκλησης του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT / 0521).

Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία, ανεξαρτήτως τομέα εφαρμογής.

Η μέγιστη χρηματοδότηση θα ανέρχεται στις €40.000 ανά έργο. O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης θα ανέρχεται στις €500.000.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ θα είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν και στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα προγραμματίζει την ανακοίνωση και δεύτερης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα εντός του 2021, τα στοιχεία της οποίας θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός και των δύο Προσκλήσεων του Προγράμματος για το 2021 αναμένεται να ανέλθει στο € 1 Εκ.