Προγραμματισμός Πρόσκλησης ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προγραμματισμός Ανακοίνωσης Πρόσκλησης / Προσκλήσεων για Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας εντός του 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την προγραμματιζόμενη ανακοίνωση μίας ή περισσοτέρων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων με στόχο την ενίσχυση  της εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Τα στοιχεία της/των Πρόσκλησης/ Προσκλήσεων, οι οποίες τοποθετούνται χρονικά εντός του 2ου εξαμήνου του 2021, θα οριστικοποιηθούν από το ΙδΕΚ εντός των επόμενων μηνών, ενώ οι Προσκλήσεις θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους €400.000.

Σημειώνεται ότι από τον Μάρτιο του 2021 το Ίδρυμα έχει προχωρήσει σε συνεργασία με τον εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονα Tom Hockaday. Ο κ. Hockaday θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο ΙδΕΚ για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν και στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της/των Πρόσκλησης / Προσκλήσεων.