Προϊστάμενος/η Τομέα (01/RIF2023) – Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ως ο εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

 1. Προϊστάμενος/η Τομέα (01/RIF2023) στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

Υπεύθυνος/η, μεταξύ άλλων, για :

 • Την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος.
 • Την ετοιμασία, παρακολούθηση και υλοποίηση ετήσιου και πολυετούς προϋπολογισμού του Τμήματος και του ΙδΕΚ.
 • Την ετοιμασία ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.
 • Τη διαχείριση και εποπτεία όλων των διαδικασιών που αφορούν στην παρακολούθηση και οικονομικούς ελέγχους των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΙδΕΚ.
 • Την εξασφάλιση συμμόρφωσης με Εθνικούς Κανονισμούς και Νομοθεσία.
 • Τη διενέργεια δαπανών του ΙδΕΚ στο πλαίσιο του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο (73(Ι)/2016).
 • Τον σχεδιασμό και διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής του ΙδΕΚ και της τεχνικής υποστήριξης εσωτερικών χρηστών για θέματα πληροφορικής.
 • Την επίτευξη των στόχων και των δεικτών απόδοσης του Τμήματος.

 

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Επιχορηγημένο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, συμπληρωματικό του ΓΕΣΥ
 • Δωρεάν χώρος στάθμευσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  Υποψήφιοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έντυπα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με Θέμα/Subject τον κωδικό «Θέση 01/RIF2023»:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2 σελίδες.
 2. Συμπληρωμένο το έντυπο «Συνοπτικός Πίνακας» (Πατήστε ΕΔΩ).
 3. Αντίγραφο του πανεπιστημιακού διπλώματος/τίτλου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, ή ισότιμο προσόν.
 4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος/τίτλου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, επιπέδου Μάστερ.
 5. Βεβαίωση/εις Εργοδότη/ών, όπου σημειώνονται ο τίτλος της Θέσης που κατέχει/κατείχε ο Υποψήφιος/α και οι σχετικές ημερομηνίες εργοδότησης στην εν λόγω θέση/θέσεις, οι οποίες τεκμηριώνουν τα χρόνια εμπειρίας με εποπτικά καθήκοντα.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την κάθε Θέση, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ (www.research.org.cy).

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.