Προκήρυξη 2 Θέσεων Εργασίας Προϊστάμενου/ης Τομέα, Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) – Λευκωσία

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ως ο εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

 1. Προϊστάμενος/η Τομέα (01/RIF2023) στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

Υπεύθυνος/η, μεταξύ άλλων, για :

 • Την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος.
 • Την ετοιμασία, παρακολούθηση και υλοποίηση ετήσιου και πολυετούς προϋπολογισμού του Τμήματος και του ΙδΕΚ.
 • Την ετοιμασία ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.
 • Τη διαχείριση και εποπτεία όλων των διαδικασιών που αφορούν στην παρακολούθηση και οικονομικούς ελέγχους των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΙδΕΚ.
 • Την εξασφάλιση συμμόρφωσης με Εθνικούς Κανονισμούς και Νομοθεσία.
 • Τη διενέργεια δαπανών του ΙδΕΚ στο πλαίσιο του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο (73(Ι)/2016).
 • Τον σχεδιασμό και διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής του ΙδΕΚ και της τεχνικής υποστήριξης εσωτερικών χρηστών για θέματα πληροφορικής.
 • Την επίτευξη των στόχων και των δεικτών απόδοσης του Τμήματος.

 

 1. Προϊστάμενος/η Τομέα (02/RIF2023) στο Τμήμα Λειτουργίας

Υπεύθυνος/η, μεταξύ άλλων, για:

 • Την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος.
 • Ετοιμασία, παρακολούθηση και υλοποίηση ετήσιου προϋπολογισμού του Τμήματος.
 • Τη διαχείριση και εποπτεία όλων των διαδικασιών που αφορούν την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων, την υπογραφή συμβολαίων έργων και την παρακολούθηση και αξιολόγηση υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΙδΕΚ.
 • Την εξασφάλιση συμμόρφωσης με Εθνικούς Κανονισμούς και Νομοθεσία.
 • Την επίτευξη των στόχων και των δεικτών απόδοσης του Τμήματος

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Επιχορηγημένο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, συμπληρωματικό του ΓΕΣΥ
 • Δωρεάν χώρος στάθμευσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  Υποψήφιοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έντυπα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με Θέμα/Subject τον κωδικό της Θέσης (δηλ. «Θέση 01/RIF2023» ή «Θέση 02/RIF2023»):

 1. Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2 σελίδες.
 2. Συμπληρωμένο το έντυπο «Συνοπτικός Πίνακας» (Πατήστε ΕΔΩ).
 3. Αντίγραφο του πανεπιστημιακού διπλώματος/τίτλου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, ή ισότιμο προσόν.
 4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος/τίτλου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, επιπέδου Μάστερ.
 5. Βεβαίωση/εις Εργοδότη/ών, όπου σημειώνονται ο τίτλος της Θέσης που κατέχει/κατείχε ο Υποψήφιος/α και οι σχετικές ημερομηνίες εργοδότησης στην εν λόγω θέση/θέσεις, οι οποίες τεκμηριώνουν τα χρόνια εμπειρίας με εποπτικά καθήκοντα.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την κάθε Θέση, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ (www.research.org.cy).

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.