Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας Πρώτου Διορισμού στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) – Λευκωσία

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

 

Ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

  • Ελκυστικό πακέτο απολαβών
  • 13ος μισθός
  • Ταμείο Προνοίας
  • Επιχορηγημένο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, συμπληρωματικό του ΓΕΣΥ
  • Φιλικό ωράριο εργασίας
  • Δωρεάν χώρος στάθμευσης

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από τους πιο κάτω συνδέσμους:  

 

 

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την κάθε Θέση, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ (www.research.org.cy).

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.