ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ERA CHAIRS & EXCELLENCE HUBS ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA»: VIRTUAL OPEN DAY ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 θα διοργανωθούν διαδικτυακές συναντήσεις ενημέρωσης (Virtual Open Day) για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων ERA Chairs και Excellence Hubs, που εμπίπτουν στο Πρόγραμμα «Widening Participation and Strengthening the ERA» του Horizon Europe, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία για την περίοδο 2021-27.

Στο πλαίσιο του Virtual Open Day, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν κατ’ ιδίαν διαδικτυακές ή τηλεφωνικές συναντήσεις με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου, για να υποβάλουν τα ερωτήματα τους και να συζητήσουν οτιδήποτε σχετικό σε σχέση με τη διαδικασία συμμετοχής στις συγκεκριμένες Προσκλήσεις.  Για σκοπούς διευθέτησης των κατ’ ιδίαν διαδικτυακών ή τηλεφωνικών συναντήσεων οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]). Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, γίνεται παράκληση όπως οι ενδιαφερόμενοι/ες επικοινωνούν για διευθέτηση των συναντήσεων το αργότερο μέχρι τις 8 Μαρτίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πρόσκληση «Excellence Hubs» αφορά σε μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδυνάμωση της περιφερειακής καινοτόμου αριστείας, παρέχοντας τη δυνατότητα για μια διασυνοριακή συνεργασία οικοσυστημάτων τετραπλού έλικα. Ως εκ τούτου, οι κοινοπραξίες των προτεινόμενων έργων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά οικοσυστήματα Έρευνας & Καινοτομίας (place-based innovation ecosystems) από χώρες που παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση στην Έρευνα και Καινοτομία (Widening Countries), όπως αυτές παρουσιάζονται στο Πρόγραμμα Horizon Europe. Οι φορείς στο κάθε οικοσύστημα θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τον τετραπλό έλικα: ακαδημία, βιομηχανία, δημόσιοι φορείς/οντότητες και κοινωνικοί εταίροι. Για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση, με συνολικό Προϋπολογισμό τα 50 εκατ. Ευρώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων έχει οριστεί η 15η Μαρτίου 2022, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Κάθε Έργο μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 3-5 εκατ. Ευρώ και μέγιστη χρονική διάρκεια τα 4 έτη.

Παράλληλα, η Πρόσκληση «ERA Chairs» αφορά σε μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να προσελκύσει ερευνητικό δυναμικό υψηλού επιπέδου σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς που βρίσκονται σε χώρες που παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση στην Έρευνα και Καινοτομία (Widening Countries) όπως αυτές παρουσιάζονται στο Πρόγραμμα Horizon Europe, και που με βάση την Πρόσκληση είναι οι δικαιούχοι να  ηγηθούν των Προτάσεων. Η προσέλκυση ερευνητικών και καινοτομικών ταλέντων στις χώρες Widening (ανάμεσα τους και η Κύπρος) αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές βελτιωτικές αλλαγές σε συστημικό και οργανικό επίπεδο των οικοσυστημάτων Ε&Κ. Για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση, με συνολικό Προϋπολογισμό τα 80 εκατ. Ευρώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων έχει οριστεί η 15η Μαρτίου 2022, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Κάθε Έργο μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 1.5-2.5 εκατ. Ευρώ και μέγιστη χρονική διάρκεια τα 5 έτη.

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 4 Μαρτίου 2022, έχοντας επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής του προσχεδίου πρότασης.