Προσκλήσεις για Πρόσβαση σε Ερευνητικές Υποδομές Πυρηνικής Έρευνας του Κοινού Κέντρου Ερευνών

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές του εγκαταστάσεις στο Geel (Βέλγιο) για πυρηνικές αντιδράσεις και μετρήσεις δεδομένων αποσύνθεσης. Οι μετρήσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας των πυρηνικών αντιδραστήρων και κατά τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτωνκαθώς και στην ενίσχυση της ακτινολογικής προστασίας για τους πολίτες και το περιβάλλον. 

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε εξωτερικούς χρήστες από ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς, τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και γενικότερα τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και αφορούν στις εξής εγκαταστάσεις: 

  • MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source (EUFRAT) 
  • RADMET, Radionuclide Metrology laboratories (EUFRAT) 
  • GELINA, the JRC Neutron Time-of-Flight Facility (EUFRAT) 
  • HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry (EUFRAT) 

Οι προσκλήσεις ανακοινώθηκαν την 01/07/2021 και έχουν καταληκτική ημερομηνία τις 15/09/2021. Περισσότερες πληροφορίες, όπως οι θεματικές περιοχές προτεραιότητας, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο. 

Επισημαίνεται ότι το JRC μπορεί να προσφέρει οικονομική ή σε είδος συνεισφορά για την υποστήριξη των χρηστών, όπως κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής, κόστη προσωπικού ή άλλων δαπανώνανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμόσε χρήστες που προέρχονται από ιδρύματα σε κράτη μέλη της ΕΕ. 

Παραδείγματα από τρέχουσες και προηγούμενες συνεργασίες που αξιοποιούν τις πιο πάνω εγκαταστάσεις μπορείτε να βρείτε και στο νέο οδηγό των Ερευνητικών Υποδομών του JRC. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη του ΙδΕΚ, Δρ. Καλυψώ Σέπου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]) και Δρ. Ιωάννη Θεοδώρου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]), ή στο τηλέφωνο 22205000.