Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Διεύρυνση της Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation and Strengthening the European Research Area)» του Προγράμματος “Horizon Europe”

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Οριζόντιας Προτεραιότητας ‘Widening Participation & Strengthening the ERA του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027 (Destinations 1 και 2). Πιο συγκεκριμένα, η Οριζόντια Προτεραιότητα «Widening Participation & Strengthening the ERA», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας 2023-24, χωρίζεται σε δύο βασικές Ενότητες: την πρώτη Ενότητα που αφορά στην «Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας» και τη δεύτερη Ενότητα που αφορά στην «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας».

Μέσω της συγκεκριμένης Προτεραιότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.E) στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων που παρουσιάζονται μέσω μέτρων ειδικά σχεδιασμένων για στήριξη των χωρών με χαμηλή επίδοση στην Έρευνα και την Καινοτομία (Widening countries), ανάμεσά τους και η Κύπρος. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη Προτεραιότητα έχει ειδική βαρύτητα για τη χώρα μας.

Επιπρόσθετα, η Προτεραιότητα στοχεύει στο να υποστηρίξει τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορούν στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην Αριστεία και στη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία βοηθώντας έτσι τις χώρες-μέλη να παρουσιάσουν πρόοδο στην ειδική στόχευση που έχει τεθεί για επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ).

Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων χωρίζονται σε δυο Destinations που παρουσιάζονται ως ακολούθως:

Destination 1 ‘Πρόσβαση στην Αριστεία’ – «Improved Access to Excellence»

Κάτω από το συγκεκριμένο Destination παρουσιάζονται οι εξής Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων:

Πρόσκληση Περιγραφή Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων
Teaming for Excellence Επιδιώκεται η υποστήριξη της δημιουργίας νέων Κέντρων Αριστείας ή σοβαρή αναβάθμιση υφιστάμενων σε χώρες ‘widening’, στηριζόμενη σε συνεργασίες μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη (advanced partners / leading institutions) και φορέων / ιδρυμάτων (κύριοι δικαιούχοι) σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις σε Ε&Κ. 12 Απριλίου 2023
Twinning Στόχος είναι να επιτευχθεί ερευνητική αριστεία σε Ερευνητικά Κέντρα σε Widening Countries, μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με τουλάχιστον δύο παγκοσμίου φήμης ερευνητικούς Οργανισμούς που εδρεύουν σε δύο διαφορετικές χώρες-μέλη ή Συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη χώρες.

Στο Πρόγραμμα Εργασίας 2023-24, η Ε.Ε. αναμένει να ανακοινώσει δύο Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων «Twinning»: (α) Twinning Bottom-up (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01) και (β) Twinning Green Deal (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-02).

28 Σεπτεμβρίου 2023
Excellence Hubs Στόχος της Πρόσκλησης έχει την ενδυνάμωση της περιφερειακής καινοτόμου αριστείας, παρέχοντας τη δυνατότητα για μια διασυνοριακή συνεργασία οικοσυστημάτων τετραπλού έλικα. 7 Μαρτίου 2024
European Excellence Initiative Στόχος είναι ο μετασχηματισμός του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των γύρω οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μη πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων. 12 Απριλίου 2023
HopOn Facility Η Πρόσκληση δίνει τη δυνατότητα σε φορείς από χώρες Widening να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενα έργα του Horizon Europe νοουμένου ότι στο δίκτυο δεν συμμετέχει ήδη φορέας από τις χώρες αυτές. Το εργαλείο καλύπτει μόνο Έργα ‘Research and Innovation Actions (RIA) του Πυλώνα ΙΙ ή του Προγράμματος ‘EIC Pathfinder’ του Horizon Europe. 28 Σεπτεμβρίου 2023

 

Destination 2 – Προσέλκυση και Κινητικότητα των καλύτερων Ταλέντων (Attracting and Mobilising the Best Talents)

Κάτω από το συγκεκριμένο Destination παρουσιάζονται οι εξής Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων:

ERA CHAIRS Στόχος είναι η προσέλκυση ερευνητικού δυναμικού υψηλού επιπέδου σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς που βρίσκονται σε χώρες Widening Countries οι οποίες θα πρέπει να ηγηθούν των Προτάσεων. 7 Μαρτίου 2024
ERA FELLOWSHIPS Η Πρόσκληση βασίζεται στη Δράση “MSCA Postdoctoral Fellowships (HORIZON-MSCA-PF-2022)” του Προγράμματος “Marie Sklodowska Curie Actiοns” 2023-24. Οι κύριοι δικαιούχοι είναι νέοι ερευνητές και ερευνήτριες οποιασδήποτε εθνικότητας και φορείς υποδοχής (host institutions) χωρών “widening”. 13 Σεπτεμβρίου 2023
ERA TALENTS H Πρόσκληση αφορά στην προσέλκυση ταλέντων σε Οργανισμούς στις χώρες Widening, με στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου διατομεακής (inter-sectoral) συνεργασίας ταλέντων σε όλους τους τομείς Ε&Κ, μέσω της ανταλλαγής (cross-sectoral) προσωπικού. 26 Σεπτεμβρίου 2024

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις Προσκλήσεις, αλλά και για το Πρόγραμμα‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή κα Μάρσια Τριλλίδου (τηλ.: 22205071, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).