ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology – EIT) ανακοίνωσε την Πρόσκληση EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education με προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων.

 

Η εν λόγω πρόσκληση προωθεί τον στρατηγικό στόχο του ΕΙΤ και των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (EIT KICs) που υπάγονται σε αυτό, υποστηρίζοντας τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Higher Education Institutions – HEI) να ενισχύσουν την ικανότητα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας τους και να ενσωματωθούν και δραστηριοποιηθούν στο οικοσύστημα καινοτομίας.

 

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

Οι κοινοπραξίες που θα αιτηθούν χρηματοδότησης πρέπει να δείξουν πως θα αναπτύξουν την ικανότητα καινοτομίας τους μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ταλέντων υπερπροηγμένης τεχνολογίας (deep tech talent-fostering activities). Πρέπει επίσης να δείξουν πώς οι προτάσεις τους ευθυγραμμίζονται με την Πρωτοβουλία Deep Tech Talent και συμβάλλουν στην καινοτομία υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Συναφώς αναφέρεται ότι η Πρωτοβουλία Deep Tech Talent έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ταλέντα σε υπερπροηγμένη τεχνολογία ως το 2025, μέσω πανευρωπαϊκών προγραμμάτων ανάπτυξης ταλέντων και δεξιοτήτων.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2023, 17:00 CET.

 

H πρωτοβουλία έχει δημιουργήσει πλατφόρμα για υποστηρίξει την γνωριμία και δικτύωση πιθανών συμμετεχόντων με στόχο τον σχηματισμό κοινοπραξιών για κοινή υποβολή πρότασης στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

Για γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατ’ ευθείαν με το ΕΙΤ στο [email protected] . Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης. Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης επικοινωνήστε άμεσα με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo EΙC κα Νέδη Καφφά (Τηλ.: 22205039, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).