ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για τη δημιουργία ή αναβάθμιση Κέντρων Αριστείας στην Κύπρο στο πλαίσιο της Δράσης Teaming for Excellence του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση πρόθεσης δέσμευσης εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για παραχώρηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης (complementary funding) από εθνικούς πόρους, ισόποση με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (€8-15 εκ. ανά έργο), για τη δημιουργία ή αναβάθμιση Κέντρων Αριστείας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01 της Δράσης Teaming for Excellence, του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη.

 

Η πρόθεση για δέσμευση παραχώρησης συμπληρωματικής χρηματοδότησης από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας θα δοθεί μέσω Επιστολής Πρόθεσης (Letter of Intent) από το ΥΕΚΨΠ κατά το πρώτο στάδιο της υποβολής των προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Το ΥΕΚΨΠ προτίθεται να παράσχει Επιστολές Πρόθεσης για συγχρηματοδότηση σε ενδιαφερόμενους φορείς από την Κύπρο και στις προτάσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια που αντικατοπτρίζουν τις εθνικές προτεραιότητες Ε&Κ: α) συνάφεια με τους άξονες πολιτικής και τους στρατηγικούς στόχους του Κυπριακού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης 2021-26 και τη Μακροπρόθεσμη Οικονομική Στρατηγική για την Κύπρο «Όραμα 2035» και β) συνεργασία και συνέργειες με τους ενδιαφερόμενους φορείς του κυπριακού οικοσυστήματος Ε&Κ.

 

Για εύκολη αναφορά παρατίθενται πιο κάτω οι άξονες πολιτικής και οι προτεραιότητες του Σχεδίου Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και Ανάκαμψης της Κύπρου 2021-26.

Άξονες Πολιτικής:

  1. Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία – διδάγματα από την πανδημία
  2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία
  3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
  4. Προς μια ψηφιακή εποχή
  5. Απασχόληση, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό

Περισσότερες πληροφορίες για το ΣΑΑ εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική «Όραμα 2035» εδώ.

 

Αναφέρεται ότι φορείς από την Κύπρο που θα εξασφαλίζουν συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλες πηγές, δύνανται να υποβάλουν προτάσεις και να επιλεχθούν για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

 

Η συνολική συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους θα παραχωρηθεί σε περίοδο δεκαετίας με τα 2/3 της χρηματοδότησης να καταβάλλονται στην περίοδο διάρκειας του Συμβολαίου Έργου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (6 χρόνια) και το 1/3 στο εναπομείναντα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετίας.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορείς με εγκατεστημένη έδρα και δραστηριοποίηση στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Διαδικασία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος

Ο Συντονιστής της πρότασης καλείται να υποβάλει το αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στέλνοντας σχετικές πληροφορίες για την πρόταση που προτίθεται να υποβάλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι τις 12 Απριλίου 2023 και ώρα 13.00.

Οι Επιστολές Πρόθεσης θα παραχωρηθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρώτο στάδιο).

Πληροφορίες – Στοιχεία Επικοινωνίας

κα Λίνα Τσούμπανου

Επιστημονικός Λειτουργός

Τηλ: +357-22691916

Email: [email protected]