ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Υποστήριξη της Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας και Ικανοτήτων για Δημιουργία Τοπικών Μονάδων /Γραφείων Μεταφοράς Γνώσης (Κωδ. RIF-KTO/EOI/1022)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  από οργανισμούς από το κυπριακό οικοσύστημα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν υποστήριξη για ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων στο πεδίο της Μεταφοράς Γνώσης και της Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

 

Η Πρόσκληση ανακοινώνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης (ΚΓΜΓ) του ΙδΕΚ για καλλιέργεια κουλτούρας, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων στη μεταφορά γνώσης (ΜΓ) και την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στόχος της Πρόσκλησης είναι ο καθορισμός της υφιστάμενης δυνατότητας εντός των ενδιαφερόμενων Οργανισμών, ο εντοπισμός των αναγκών τους για ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, και η παροχή προπαρασκευαστικής εκπαίδευσης και υποστήριξης, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους φορείς να λειτουργήσουν ως τοπικοί κόμβοι («spokes») εντός του εθνικού συστήματος Μεταφοράς Γνώσης, και να συνεργαστούν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά με το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης.

 

Η Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα υλοποιηθεί σε δύο Σκέλη:

  • Σκέλος 1 – Υποστήριξη της Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας και Ικανοτήτων για Δημιουργία Τοπικών Μονάδων / Γραφείων Μεταφοράς Γνώσης σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς: Απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς με σημαντική δραστηριότητα Ε&Α (Τρέχουσα Πρόσκληση RIFKTO/EOI/1022).
  • Σκέλος 2 – Υποστήριξη της Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας και Ικανοτήτων στο Πεδίο της Μεταφοράς Γνώσης: Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ΜΚΟ (Η ανακοίνωση της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής αναμένεται εντός του 1ου τριμήνου του 2023).

 

Η παρούσα Πρόσκληση με Κωδ. RIFKTO/EOI/1022 αφορά στο Σκέλος 1 και απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς με σημαντική δραστηριότητα Ε&Α.

Δικαίωμα υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν φορείς που είναι νόμιμα εγκατεστημένοι και να δραστηριοποιούνται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, και οι οποίοι εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Δημόσια Πανεπιστήμια
  • Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τα οποία λειτουργούν βάσει του περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμου
  • Ερευνητικοί Οργανισμοί, οι οποίοι είναι συμβατοί με τον ορισμό του «Οργανισμού Έρευνας», όπως αυτός ορίζεται στο πλαίσιο της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του ΙδΕΚ
  • Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία λειτουργούν ως τμήματα ή μονάδες της Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Κατόπιν αριθμού αιτημάτων από φορείς, το ΙδΕΚ αποφάσισε την παράταση της υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται υπάρχουν στο Κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος