Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «ERA Talents» του Προγράμματος «Widening Participation & Strengthening the ERA»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ERA TALENTS (TOPIC ID: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03-01) η οποία εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)» του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση «ERA Talents» είναι ένα καινούργιο εργαλείο, του Προγράμματος «Widening Participation & Strengthening the ERA», μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα σε ταλέντα στην έρευνα και την καινοτομία να ενισχύσουν τις προοπτικές της σταδιοδρομίας τους κυρίως σε χώρες widening μέσω της εκπαίδευσης και της κινητικότητας. Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς στο «ERA Talents» αλλά και τα ταλέντα αυτά που φιλοξενούνται ή αποσπώνται (π.χ. διοικητικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης, έξοδα ταξιδιού, διαμονής και μισθοί για το αποσπασμένο προσωπικό, έξοδα που σχετίζονται με τη διάχυση, την επικοινωνία καθώς και την μεταφορά γνώσης). Οι αποσπάσεις είναι ανοιχτές σε άτομα που εργάζονται σε τομείς της έρευνας και της καινοτομίας καθώς επίσης και σε διοικητικό, διευθυντικό και τεχνικό προσωπικό που υποστηρίζει δραστηριότητες Ε&Κ στους οργανισμούς τους σε οποιοδήποτε στάδιο της σταδιοδρομίας, εξαιρουμένων των διδακτορικών φοιτητών/τριων. Για τους εργαζόμενους στον τομέα της καινοτομίας καθώς και σε άλλα ταλέντα Ε&Κ, έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε αυτούς που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της σταδιοδρομίας. Τέλος, η κοινοπραξία πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει σαφές όφελος από την προτεινόμενη μεθοδολογία απόσπασης για τις χώρες widening, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής να διατεθεί τουλάχιστον το 70% του προϋπολογισμού για αποσπάσεις προς όφελος των χωρών widening.

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση, με συνολικό Προϋπολογισμό τα 24 εκατ. Ευρώ, έχει καταληκτική ημερομηνία τις 15 Νοεμβρίου 2022. Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 12 έργα με ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά έργο το 1-3 εκατ. Ευρώ.

Εάν επιθυμείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω Πρόσκληση, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’ στον σύνδεσμο εδώ (1:22:30).

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).