ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ HOP-ON FACILITY ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Hopon Facility» (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01), η οποία εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)» του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

Πιο συγκεκριμένα, η Πρόσκληση «Hopon Facility» είναι ένα καινούργιο εργαλείο, καινοτόμος προσθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κλασσικά εργαλεία του Προγράμματος “Widening Participation & Strengthening the ERA”, που στοχεύει στην παροχή δυνατότητας σε Φορείς από χώρες Widening να ενταχθούν σε ήδη επιλεγμένες κοινοπραξίες στο πλαίσιο Έργων  του Horizon Europe που έλαβαν χρηματοδότηση, στις οποίες δεν εντάσσεται ήδη φορέας από αυτές τις χώρες. Τα Έργα αυτά θα πρέπει να αφορούν σε Έργα με μηχανισμό χρηματοδότησης ‘Research and Innovation Actions (RIA) στον Πυλώνα ΙΙ του Horizon Europe ή ‘EIC Pathfinder’.

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση, με συνολικό Προϋπολογισμό τα 40 εκατ. Ευρώ, έχει δύο καταληκτικές ημερομηνίες (cut-off dates) εντός του 2022: η πρώτη έχει οριστεί στις 20 Απριλίου 2022 και η δεύτερη στις 10 Νοεμβρίου 2022. Σε κάθε cut-off date κατανέμονται από 20 εκατ. Ευρώ ενώ αναμένεται συνολικά για όλο το 2022 να χρηματοδοτηθούν 80 Έργα. Η κοινοτική συνεισφορά για κάθε Πρόταση αναμένεται να  κυμαίνεται μεταξύ 0,20-0,50 εκατ. Ευρώ. Ενημερωτικά, η Ε.Ε. έχει ανακοινώσει ειδικά για το Hop-on Facility εργαλείο (διαθέσιμο εδώ: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on) στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος επιλέξιμων Έργων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)», στην οποία εμπίπτει η πιο πάνω Πρόσκληση, χωρίζεται σε δύο βασικές Ενότητες: την πρώτη Ενότητα που αφορά στην «Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας» και τη δεύτερη Ενότητα που αφορά στην «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας». Μέσω της συγκεκριμένης Προτεραιότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.E) στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις ανισότητες που παρουσιάζονται στην κοινότητα σε επιστημονικό επίπεδο μέσω μέτρων ειδικά σχεδιασμένων για στήριξη των χωρών με χαμηλή επίδοση στην Έρευνα και την Καινοτομία. Στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορούν στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην Αριστεία και στη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία βοηθώντας έτσι τις χώρες-μέλη να παρουσιάσουν πρόοδο στη στόχευση που έχει τεθεί για επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία της τάξης του 3% του ΑΕΠ τους.

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).