ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ HOP-ON FACILITY ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Hopon Facility» (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01), η οποία εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)» του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση «Hopon Facility» είναι ένα καινούργιο εργαλείο, του Προγράμματος «Widening Participation & Strengthening the ERA», μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα σε φορείς από χώρες Widening να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενα έργα του Horizon Europe  νοουμένου ότι στο δίκτυο δεν συμμετέχει ήδη φορέας από τις χώρες αυτές. Το εργαλείο καλύπτει μόνο Έργα ‘Research and Innovation Actions (RIA) του Πυλώνα ΙΙ ή του Προγράμματος ‘EIC Pathfinder’ του Horizon Europe.

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση, με συνολικό Προϋπολογισμό τα 40 εκατ. Ευρώ, έχει δύο καταληκτικές ημερομηνίες (cut-off dates) εντός του 2022: η πρώτη έχει οριστεί στις 20 Απριλίου 2022 και η δεύτερη στις 10 Νοεμβρίου 2022. Σε κάθε cut-off date κατανέμονται από 20 εκατ. Ευρώ ενώ αναμένεται συνολικά για όλο το 2022 να χρηματοδοτηθούν 80 Έργα. Η κοινοτική συνεισφορά για κάθε Πρόταση αναμένεται να  κυμαίνεται μεταξύ 0,20-0,50 εκατ. Ευρώ.

Κατάλογος των χρηματοδοτημένων έργων επιλέξιμων για συμμετοχή στο Hop-on είναι αναρτημένος σε  ειδικό εργαλείο που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (διαθέσιμο εδώ).

Για καλύτερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται στο τέλος της Ανακοίνωσης και ενημερωτικό φυλλάδιο (leaflet) το οποίο ετοιμάσαμε ειδικά για το εργαλείο Hop-on, στο οποίο συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και δραστηριότητές του.

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).

 

Hop-on Facility Leaflet