ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ TEAMING FOR EXCELLENCE ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση Υποβολής «Teaming for Excellence» (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage), η οποία εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)» του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Teaming for Excellence εντάσσεται στην πρώτη Ενότητα που αφορά στη Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας. Η βασική στόχευση του Προγράμματος επικεντρώνεται στην υποστήριξη της δημιουργίας νέων Κέντρων Αριστείας ή τη σοβαρή αναβάθμιση υφιστάμενων σε χώρες με χαμηλή επίδοση στην Έρευνα & Καινοτομία (προσδιορισμένες ως χώρες ‘widening’), στηριζόμενη σε συνεργασίες μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη (advanced partners / leading institutions) και φορέων / ιδρυμάτων (κύριοι δικαιούχοι) σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις σε Ε&Κ.

Οι Προτάσεις στην Πρόσκληση Teaming for Excellence υποβάλλονται σε δύο στάδια (Stage 1 & Stage 2). Για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση, με συνολικό Προϋπολογισμό τα 174 εκατ. Ευρώ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων για το πρώτο στάδιο (Stage 1) έχει οριστεί η 12η Απριλίου 2023, 17:00 ώρα Βρυξελλών.  Για το δεύτερο στάδιο (Stage 2), ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων έχει οριστεί η 7η Μαρτίου 2024 και 17:00 ώρα Βρυξελλών.  Κάθε Έργο μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 8.00-15.00 εκατ. Ευρώ και μέγιστη χρονική διάρκεια τα 6 έτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)», στην οποία εμπίπτει η πιο πάνω Πρόσκληση, χωρίζεται σε δύο βασικές Ενότητες: την πρώτη Ενότητα που αφορά στην «Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας» και τη δεύτερη Ενότητα που αφορά στην «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας». Μέσω της συγκεκριμένης Προτεραιότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.E) στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις ανισότητες που παρουσιάζονται στην κοινότητα σε επιστημονικό επίπεδο μέσω μέτρων ειδικά σχεδιασμένων για στήριξη των χωρών με χαμηλή επίδοση στην Έρευνα και την Καινοτομία. Στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορούν στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην Αριστεία και στη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία βοηθώντας έτσι τις χώρες-μέλη να παρουσιάσουν πρόοδο στη στόχευση που έχει τεθεί για επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία της τάξης του 3% του ΑΕΠ τους.

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι την 22α Μαρτίου 2023, έχοντας επικοινωνήσει εκ των προτέρων με το ΙδΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’ και ειδικότερα για την Πρόσκληση ‘Teaming for Excellence’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).