Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INNOWWIDE για την Διεξαγωγή Μελετών Εμπορικής Βιωσιμότητας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Partnership on Innovative SMEs» ανακοινώνει τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος INNOWWIDE, που υλοποιείται στο Πλαίσιο της εν λόγω Σύμπραξης.

 

Το Πρόγραμμα Partnership on Innovative SMEs/INNOWWIDE, υποστηρίζει καινοτόμες επιχειρήσεις να υλοποιήσουν μελέτη εμπορικής βιωσιμότητας (market feasibility projects) των προϊόντων/υπηρεσιών/διαδικασιών τους σε συγκεκριμένες χώρες από γεωγραφικές περιοχές εκτός της Ευρώπης (Αφρική, Βόρεια και Νότια Αμερική, Μέση Ανατολή ή Ασιατική ζώνη του Ειρηνικού), με απώτερο στόχο την καλύτερη κατανόηση της αγοράς στόχου και τη διευκόλυνση της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

 

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι € 3.000.000, ενώ η χρηματοδότηση ανέρχεται στις € 60.000 ανά έργο. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 70%.

 

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού EUREKA, στην ηλ. διεύθυνση https://eureka.smartsimple.ie/, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2022, ώρα 17:00 (CET).

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), με έδρα σε μία χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μία συνδεδεμένη χώρα με το Πρόγραμμα Horizon Europe, οι οποίες εμπλέκονται σε εμπορική δραστηριότητα διαθέτοντας προϊόντα/υπηρεσίες στην αγορά. Παράλληλα με την δικαιούχο ΜμΕ, σε ένα έργο απαιτείται η συμμετοχή ενός ανεξάρτητου φορέα από την χώρα στόχο, ως υπεργολάβος.

 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην  ιστοσελίδα https://www.eurekanetwork.org/programmes/innowwide, καθώς και στα πιο κάτω έγγραφα:

 

Innowwide 2022 Call 1 Text

Innowwide 2022 Call 1 Guidelines

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Οργανισμού EUREKA στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].