Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Innovate»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)», με κωδικό INNOVATE/1221.

 

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και στοχεύει στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά, καθώς και στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης των επιχειρήσεων..

 

Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU).

 

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε € 6.000.000, και η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο σε € 1.000.000.

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ, είναι η 22α Φεβρουαρίου 2022, 13:00.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τηλ. 22-205000.