Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Pre-Seed»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)», με κωδικό PRE-SEED/1221.

 

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργίας και της αρχικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά.

 

Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU).

 

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε € 1.000.000, και η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο σε € 100.000.

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ, είναι η 14η Φεβρουαρίου 2022, 13:00.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τηλ. 22-205000.