Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Seed»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (SEED)», με κωδικό SEED/1221.

 

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και στοχεύει στην υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης δυναμικών και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες σκοπεύουν να αναπτύξουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για το σκοπό αυτό.

 

Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU).

 

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε € 6.000.000, και η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο σε € 500.000.

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ, είναι η 18η Φεβρουαρίου 2022, 13:00.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τηλ. 22-205000.