ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ TWINNING 2021 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Twinning» (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01), η οποία εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)» του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

Πιο συγκεκριμένα, η Πρόσκληση «Twinning» αφορά μια από τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για μείωση των ανισοτήτων που παρουσιάζονται στον ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά στην απόδοση σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. Ως εκ τούτου, μέσω του «Twinning», γίνεται στόχευση όπως επιτευχθεί ερευνητική αριστεία σε Ερευνητικά Κέντρα σε χώρες που παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση στην Έρευνα και Καινοτομία (Widening Countries), μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με τουλάχιστον δύο παγκοσμίου φήμης ερευνητικούς Οργανισμούς (που εδρεύουν σε δύο διαφορετικές χώρες-μέλη ή Συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη χώρες). Οι εμπλεκόμενοι Φορείς από τις χώρες Widening, που θα πρέπει να ηγηθούν των κοινοπραξιών με βάση τη συγκεκριμένη Πρόσκληση Υποβολής, αναμένεται να ενισχύσουν την ικανότητά τους σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της μεταφοράς γνώσης και καλών πρακτικών, με παράλληλη ενδυνάμωση του προφίλ των μελών του ερευνητικού δυναμικού που εμπλέκεται στην υλοποίηση των έργων.

Για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση, με συνολικό Προϋπολογισμό τα 149 εκατ. Ευρώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων έχει οριστεί η 18η Ιανουαρίου 2022, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Κάθε Έργο μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 0,8-1,5 εκατ. Ευρώ και μέγιστη χρονική διάρκεια τα 3 έτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)», στην οποία εμπίπτει η πιο πάνω Πρόσκληση, χωρίζεται σε δύο βασικές Ενότητες: την πρώτη Ενότητα που αφορά στην «Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας» και τη δεύτερη Ενότητα που αφορά στην «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας». Μέσω της συγκεκριμένης Προτεραιότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.E) στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις ανισότητες που παρουσιάζονται στην κοινότητα σε επιστημονικό επίπεδο μέσω μέτρων ειδικά σχεδιασμένων για στήριξη των χωρών με χαμηλή επίδοση στην Έρευνα και την Καινοτομία. Στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορούν στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην Αριστεία και στη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία βοηθώντας έτσι τις χώρες-μέλη να παρουσιάσουν πρόοδο στη στόχευση που έχει τεθεί για επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία της τάξης του 3% του ΑΕΠ τους.

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).