Σειρά μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και αναχαίτισης των επιπτώσεων της από το ΙδΕΚ

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση και των συνθηκών που  διαμορφώνονται λόγω της  πανδημίας COVID-19, καθώς και την ανάγκη γρήγορης ανταπόκρισης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) προχώρησε άμεσα στην εφαρμογή σειράς στοχευμένων μέτρων. Στόχος είναι η καθολική στήριξη του οικοσυστήματος Έρευνας & Καινοτομίας της χώρας, ώστε να διασφαλιστεί πως ο τομέας θα παραμείνει ενεργός πυλώνας  της οικονομίας. Στο επίκεντρο της λήψης των μέτρων βρίσκεται η ανάπτυξη λύσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και την ίδια στιγμή η απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης έργων στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

To ΙδΕΚ, αντιλαμβανόμενο τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην οικονομία εξαιτίας της πανδημίας, προχώρησε σε καθολική αναθεώρηση και βελτιστοποίηση των προϋπολογισμών τόσο των προσκλήσεων όσο και του ίδιου του Ιδρύματος ευρύτερα με στόχο την απρόσκοπτη παροχή στήριξης σε όλο το φάσμα του τομέα της Έρευνας & της Καινοτομίας. Απώτερος στόχος, είναι οι φορείς του οικοσυστήματος να συνεχίσουν να συνεισφέρουν θετικά στην οικονομία και την κοινωνία. Παράλληλα, το ΙδΕΚ προσβλέπει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προς αντιμετώπιση της πανδημίας και κατ’ επέκταση γρήγορης ανάκαμψης της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, το ΙδΕΚ ανακοινώνει τα ακόλουθα επτά μέτρα:

 1. Προκήρυξη Προσκλήσεων ειδικά για Προτάσεις σχετικές με την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις οι οποίες αναμένεται να έχουν άμεσα αποτελέσματα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.) στις εξής Προσκλήσεις:

 

1.1 Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας»

Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία. Για την διευκόλυνσή των ενδιαφερόμενων το ΙδΕΚ προχώρησε στις εξής διαφοροποιήσεις:

 • Δίνεται δικαίωμα υποβολής πρότασης σε όλους τους φορείς (Οργανισμούς Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλους Φορείς) για προτάσεις σχετικές με το COVID-19, με εφαρμογή της προβλεπόμενης (από το Πρόγραμμα RESTART 2016-2020) έντασης ενίσχυσης για κάθε τύπο φορέα.
 • Η περίοδος υποβολής διευρύνεται και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων (για όλες τις προτάσεις) μεταφέρεται στις 18 Δεκεμβρίου 2020.
 • Επιτρέπεται η χρηματοδότηση 2ου έργου ανά φορέα, νοούμενου ότι αυτό αφορά στη πανδημία του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.), κατ’ εξαίρεση του περιορισμού που υπάρχει στη σχετική Πρόσκληση.
 • Αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος σε €564,331. Η αύξηση συνολικού ύψους €100,000, επιτυγχάνεται με εσωτερικές εξοικονομήσεις βελτιστοποίησης και με μεταφορά προϋπολογισμού από τη λειτουργία του γραφείου του Επικεφαλής Επιστήμονα, με πρωτοβουλία του ίδιου του Επικεφαλής.

 

Η διάρκεια υλοποίησης των Έργων, η μέγιστη χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και τα υπόλοιπα διαδικαστικά παραμένουν τα ίδια.

1.2 Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Καινοτομίας «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Startups»

Το Πρόγραμμα SEED στοχεύει στην υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης δυναμικών και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες σκοπεύουν να αναπτύξουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για το σκοπό αυτό. Στο SEED μπορούν να υποβάλουν προτάσεις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Με στόχο την αξιοποίηση του Προγράμματος για εξεύρεση λύσεων για αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεών της, ανακοινώνεται «παρακλάδι» της υφιστάμενης Πρόσκλησης (SEED-COVID) στην οποία ισχύουν τα εξής:

 • η διάρκεια υλοποίησης των έργων να μπορεί να ανέλθει μέχρι τους 9 μήνες,
 • η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έργο δεν θα υπερβαίνει τις €120,000,
 • επιτρέπεται η χρηματοδότηση 2ου έργου ανά φορέα, νοούμενου ότι αυτό αφορά την πανδημία του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.), κατ’ εξαίρεση του περιορισμού που υπάρχει στη σχετική Πρόσκληση. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που Συντονιστής έχει ήδη υποβάλει 2 προτάσεις στην Πρόσκληση SEED/0719, επιτρέπεται η υποβολή επιπρόσθετης πρότασης στην Πρόσκληση SEED-COVID,
 • θα ακολουθηθεί “fast-track” διαδικασία αξιολόγησης σε δύο στάδια, με την παρουσίαση του Συντονιστή Έργου ενώπιον της Επιτροπή Αξιολόγησης στη β’ φάση να γίνεται μέσω διαδικτύου,
 • η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 13η Μαΐου 2020,
 • ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης SEED-COVID ανέρχεται σε €1,000,000, και προέρχεται από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό της αντίστοιχης Πρόσκλησης SEED. Νοείται ότι μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, τυχόν ποσά που δεν θα διατεθούν από τις ειδικές Προσκλήσεις, θα αξιοποιηθούν στην αρχική Πρόσκληση.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες και όσα καταγράφονται στα αντίστοιχα Προγράμματα της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, παραμένουν τα ίδια.

1.3 Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις»

Το Πρόγραμμα INNOVATE στοχεύει στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα διευκολύνει την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων. Στο INNOVATE μπορούν να υποβάλουν προτάσεις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Με στόχο την αξιοποίηση του Προγράμματος για εξεύρεση λύσεων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της, ανακοινώνεται «παρακλάδι» της υφιστάμενης Πρόσκλησης (INNOVATE-COVID), στην οποία ισχύουν τα εξής:

 • η διάρκεια υλοποίησης των έργων να μπορεί να ανέλθει μέχρι τους 9 μήνες,
 • η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έργο δεν θα υπερβαίνει τις €120,000,
 • επιτρέπεται η χρηματοδότηση 2ου έργου ανά φορέα, νοούμενου ότι αυτό αφορά στην πανδημία του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.), κατ’ εξαίρεση του περιορισμού που υπάρχει στη σχετική Πρόσκληση. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που Συντονιστής έχει ήδη υποβάλει 2 προτάσεις στην Πρόσκληση INNOVATE/0719, επιτρέπεται η υποβολή επιπρόσθετης πρότασης στην Πρόσκληση INNOVATE-COVID,
 • θα ακολουθηθεί “fast-track” διαδικασία αξιολόγησης σε δύο στάδια, με την παρουσίαση των Συντονιστών Έργων ενώπιον της Επιτροπή Αξιολόγησης στη β’ φάση να γίνεται μέσω διαδικτύου,
 • η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 13η Μαΐου 2020,
 • ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης INNOVATE-COVID ανέρχεται σε €1,000,000, και προέρχεται από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό της αντίστοιχης Πρόσκλησης INNOVATE. Νοείται ότι μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, τυχόν ποσά που δεν θα διατεθούν θα αξιοποιηθούν στην αρχική Πρόσκληση.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες και όσα καταγράφονται στα αντίστοιχα Προγράμματα της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, παραμένουν τα ίδια.

 

 1. Ανακοίνωση Προκήρυξης Νέων Προσκλήσεων στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

 

Στο επόμενο διάστημα προγραμματίζεται να ανακοινωθούν εκ νέου οι πιο κάτω Προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €13.81 εκ.  Λεπτομέρειες για την κατανομή του προϋπολογισμού, θα ανακοινώνονται στις επί μέρους Προσκλήσεις:

 • INNOVATION VOUCHERS / ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 • HORIZON 2020 – 2nd OPPORTUNITY / ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 20202η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
 • INTERNATIONAL COLLABORATION-DUAL TARGETING INTERNATIONAL/USA
 • BILATERAL COLLABORATIONS/ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • EXCELLENCE HUBS / ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, και
 • RESEARCH IN ENTERPRISES / ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 1. Μεταβολές σε τρέχουσες Προσκλήσεις

3.1 Κλείσιμο Προσκλήσεων “Συμπληρωματική Χορηγία” και “Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας Φάση Α΄”

Mε στόχο τη συνέχιση της παροχής στήριξης στον τομέα Έρευνας & Καινοτομίας υπό τα νέα δεδομένα της οικονομίας, ανακοινώνεται το κλείσιμο των Προσκλήσεων “Συμπληρωματική Χορηγία” και “Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας Φάση Α΄” (για Επιχειρήσεις και για Ερευνητικούς Οργανισμούς). Για την  επιλογή των συγκεκριμένων Προσκλήσεων λήφθηκε υπόψη το γεγονός πως αφορούν επιπρόσθετη χορηγία υπό μορφή κινήτρου, η οποία  δεν επηρεάζει την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως επίσης και η εκδήλωση  μειωμένου ενδιαφέροντος.

3.2 Στοχευμένη συμμετοχή ΙδΕΚ σε Κοινές Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες

Το Ίδρυμα αποφάσισε περαιτέρω όπως περιορίσει τη συμμετοχή του σε Κοινές Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες με (α) μείωση προϋπολογισμών σε τρέχουσες Προσκλήσεις, και (β) μη συμμετοχή σε νέες Προσκλήσεις μέχρι την εξομάλυνση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, οι προϋπολογισμοί των πιο κάτω Προσκλήσεων, διαμορφώνονται ως εξής:

Κωδικός Πρόσκλησης Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός
P2P/SOLAR/1019 €200.000
P2P/WATER/0320 €200.000
P2P/AAL/0220 €200.000
P2P/EN-UAC/0120 €200.000
P2P/PRIMA/0220 €200.000

 

 1. Προσαρμογή Στόχων Υφιστάμενων Χρηματοδοτούμενων Έργων προς Αντιμετώπιση του COVID-19 και των ευρύτερων επιπτώσεων του

Δίνεται η ευελιξία σε όλους τους Συντονιστές Έργων που ήδη χρηματοδοτούνται από το ΙδΕΚ, να προσαρμόσουν το ερευνητικό τους έργο προς την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.), υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές είναι επιστημονικά αιτιολογημένες και γενικά σχετικές με τους αρχικούς στόχους του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι ΣΕ καλούνται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο για το έργο τους Λειτουργό, ώστε να τους παρέχει την απαραίτητη στήριξη. Για σκοπούς ευελιξίας και γρήγορης ανταπόκρισης προς τους Συντονιστές ‘Έργων μεταβάλλεται η σχετική διαδικασία που απαιτούσε έγκριση του αιτήματος από ανεξάρτητο αξιολογητή. Στην προκειμένη περίπτωση, το αίτημα θα εξετάζεται και θα εγκρίνεται από το ΙδΕΚ και η αξιολόγηση από εξωτερικό εμπειρογνώμονα των προτεινόμενων τροποποιήσεων θα γίνεται στην τελική αξιολόγηση του Έργου.

 

 1. Διευκολύνσεις για Χρηματοδοτούμενα Έργα (Παρατάσεις, Δαπάνες, Αμοιβές)

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το ΙδΕΚ θα παρέχει διευκολύνσεις για την όσο το δυνατό πιο ομαλή υλοποίηση ερευνητικών έργων σε συνάρτηση των Μέτρων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση του COVID-19, ειδικά για τις (α) Δαπάνες που Προκύπτουν από Ακύρωση ταξιδιών και/ή άλλων Δραστηριοτήτων, και (β) Αμοιβές προσωπικού για τα μέλη της ομάδας υλοποίησης των έργων για το χρόνο που απασχολούνται στο έργο.

Επιπρόσθετα, δύναται να εξεταστεί παράταση υφιστάμενων έργων των οποίων η υλοποίηση επηρεάζεται από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας που ισχύουν τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η παράταση μπορεί να φθάσει μέχρι και ένα χρόνο. Κατανοώντας τις δυσκολίες που επιφέρουν τα μέτρα ως προς την υλοποίηση των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων του, το ΙδΕΚ επαναλαμβάνει την πρόσκληση του προς τους Συντονιστές Έργων να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Επιστημονικούς Λειτουργούς για συζήτηση τυχόν θεμάτων και την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων. Ως εκ τούτου, συστήνουμε όπως είναι σε συνεννόηση με τα αρμόδια στελέχη για επιπρόσθετες διευθετήσεις.

Ταυτόχρονα το ΙδΕΚ εξετάζει και τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας ετοιμασίας συμβολαίων / καταβολής χρηματοδοτήσεων με χρήση της τεχνολογίας χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπροσώπων του φορέα στο ΙδΕΚ.

Παράλληλα, το ΙδΕΚ ενθαρρύνει τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα να παραχωρήσουν εκτάκτως πρόσβαση σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους σε ερευνητικές υποδομές τους, για υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 1. Διεύρυνση του Δικαιώματος Συμμετοχής Φυσικών Προσώπων

Αίρεται ο περιορισμός της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART (ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ – Παρ. 1.1) με τον οποίο “κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει σε έργα των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 μόνο με ένα φορέα απασχόλησης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή”. Ως εκ τούτου κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να συμμετάσχει σε έργα RESTART με περισσότερους του ενός φορείς απασχόλησης.

 1. Επέκταση Καταληκτικών Ημερομηνιών Υποβολής Προτάσεων

Οι Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων των Ανοικτών Προσκλήσεων “Participation in International Brokerage Events” (B2B-Events/0617), “Industrial Property” (INDUSTRIAL-PROPERTY/0718) και “Encouragement of Project Coordination in Horizon 2020”, μεταφέρονται από τον Σεπτέμβριο 2020 στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για αξιοποίησή τους.

 1. Έργα που Χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Horizon 2020”

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος “Horizon 2020” είναι στη διάθεση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για επίλυση προβλημάτων που άπτονται της διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων και ενημέρωση για τροποποιήσεις στις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για θέματα σχετικά με COVID-19 και των επιπτώσεών του.