Σειρά Webinars του ΙδΕΚ για τη Διαχείριση Έργων στην Πύλη IRIS

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή σειράς webinars για την Διαχείριση Έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Πύλη IRIS. Στόχος των webinars είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα τεχνικά θέματα διαχείρισης έργων στην Πύλη IRIS, με ενότητες που αφορούν στους ρόλους ανά Φορέα και Έργο, καθώς και στην ετοιμασία και υποβολή Επιστημονικών και Οικονομικών Εκθέσεων.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 6 και 20 Μαΐου 2020
Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.
Διάρκεια: 3 ώρες
Εγγραφές: Εδώ

Τα webinars απευθύνονται σε εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν σε υφιστάμενα έργα ή/και έργα τα οποία έχουν κριθεί ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση και προχωρούν σε στάδιο ετοιμασίας Συμβολαίου. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι στα webinars να συμμετέχουν άτομα με ρόλους-κλειδιά στο διαχειριστικό κομμάτι του έργου, και συγκεκριμένα Συντονιστές Έργων, Νόμιμοι Εκπρόσωποι Φορέων καθώς και Υπεύθυνοι Επικοινωνίας για Οικονομικά Θέματα.

Η γλώσσα εργασίας των webinars θα είναι η ελληνική και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙδΕΚ, κα Λίτσα Κουντουρίδου (τηλ.: 22205020, email: [email protected]).