Συμμετοχή Ελβετικών Φορέων στον ‘Ορίζοντα Ευρώπη’

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελβετία θεωρείται ως Τρίτη Χώρα (non-associated third country) σε σχέση με το Πρόγραμμα για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Ορίζοντας Ευρώπη’.

Ως εκ τούτου, φορείς από την Ελβετία μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως εταίροι σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις οποίες επιτρέπεται η συμμετοχή φορέων από Τρίτες Χώρες και οι οποίες αποτελούν την πλειοψηφία των προσκλήσεων του ‘Ορίζοντα Ευρώπη’.

Σημειώνεται ότι οι φορείς από Τρίτες Χώρες με ψηλό εισόδημα (συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας) δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από τον ‘Ορίζοντα Ευρώπη’. Ωστόσο οι Ελβετικοί φορείς μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση για τη συμμετοχή τους στον ‘Ορίζοντα Ευρώπη’ από εθνικούς πόρους.

Οι δικαιούχοι για συμμετοχή και χρηματοδότηση από τον ‘Ορίζοντα Ευρώπη’ καθορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος (‘Horizon Europe Programme Guide’).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σε σχέση με τη συμμετοχή των Ελβετικών φορέων στον ‘Ορίζοντα Ευρώπη’ και τη χρηματοδότησή τους περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, εδώ.