Συμμετοχή στη βάση εμπειρογνωμόνων της ΕΕ

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιούν εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σε μια σειρά δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων επιχορήγησης έργων και προσφορών, ανάμεσά τους και το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» καθώς και την παροχή απόψεων και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ανάλογη γνώση και εμπειρογνωμοσύνη.

Πιο συγκεκριμένα οι εμπειρογνώμονες που επιλέγει η ΕΕ συμμετέχουν στην (α) αξιολόγηση προτάσεων έργων, αιτήσεων βραβείων και προσφορών και στην (β) παρακολούθηση δράσεων, συμφωνιών επιχορήγησης και συμβολαίων δημοσίων συμβάσεων. Επιπρόσθετα, οι εμπειρογνώμονες προσφέρουν απόψεις και συμβουλές για την ετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων της ΕΕ καθώς και των σχεδιασμό συναφών πολιτικών.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΕ, 227.226 εμπειρογνώμονες είναι εγγεγραμμένοι στη βάση που διατηρεί.  Επί του συνόλου, 941 εγγεγραμμένοι εμπειρογνώμονες, 621 άνδρες και 320 γυναίκες, προέρχονται από την Κύπρο και προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες στην ΕΕ. Σχεδόν το 50% του εγγεγραμμένων εμπειρογνωμόνων από την Κύπρο εργοδοτείται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, το 18% σε ιδιωτικούς φορείς και το 14,5% σε δημόσιους οργανισμούς.

Προκειμένου να επιλεγούν εμπειρογνώμονες, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις οποίες περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, η απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη, τα καθήκοντα που θα αναληφθούν, η διάρκεια υλοποίησής τους καθώς και η αποζημίωση των εμπειρογνωμόνων.

Η τρέχουσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή εμπειρογνωμόνων για την περίοδο 2021-2027 είναι δημοσιευμένη στην Πύλη Funding & Tenders Opportunities της ΕΕ στον σύνδεσμο εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για εγγραφή στη βάση εμπειρογνωμόνων της ΕΕ θα πρέπει αρχικά να μελετήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να προχωρήσουν με την καταχώρηση των στοιχείων τους στην ηλεκτρονική φόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Σημειώνεται ότι για εγγραφή στη βάση εμπειρογνωμόνων είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού σύνδεσης στην ΕΕ (ECAS Account) καθώς και ατομικού προφίλ. Ακολούθως, οι εγγεγραμμένοι/ες εμπειρογνώμονες μπορούν να ενημερώσουν το προφίλ τους μέσω της ενότητας «My Expert Area» του λογαριασμού τους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Πύλη Funding & Tender Opportunities.