Συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για τη δημιουργία ή αναβάθμιση Κέντρων Αριστείας στην Κύπρο στο πλαίσιο της Δράσης Teaming for Excellence του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2027

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για τη δημιουργία ή αναβάθμιση Κέντρων Αριστείας στην Κύπρο στο πλαίσιο της Δράσης Teaming for Excellence
του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2027

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση δέσμευσης εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση (complementary funding) από εθνικούς πόρους για τη δημιουργία ή αναβάθμιση Κέντρων Αριστείας που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage της Δράσης Teaming for Excellence, του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη.

Παραχώρηση Δέσμευσης για Εθνική Συγχρηματοδότηση

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στοχεύει στην παραχώρηση Επιστολών Δέσμευσης (Letter of Commitment) εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την απαιτούμενη συμπληρωματική χρηματοδότηση, ισόποση με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (€8-15 εκ. ανά έργο), που θα παραχωρηθεί για τη δημιουργία / ή αναβάθμιση Κέντρου Αριστείας.

Το ΥΦΕΚΨΠ θα παραχωρήσει συγχρηματοδότηση έως και €15 εκ. ευρώ σε πρόταση που θα υποβληθεί από κυπριακό φορέα (με ρόλο Συντονιστή) και θα επιλεγεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage, νοουμένου ότι έχει εξασφαλίσει τη σχετική Επιστολή Δέσμευσης από το ΥΦΕΚΨΠ.

Το ΥΦΕΚΨΠ προτίθεται να παραχωρήσει Επιστολές Δέσμευσης για συγχρηματοδότηση σε ενδιαφερόμενους φορείς από την Κύπρο που θα υποβάλουν Προτάσεις στη βάση των εθνικών Προτεραιοτήτων Ε&Κ, όπως περιγράφονται πιο κάτω (βλέπε κριτήρια).

Αναφέρεται ότι φορείς από την Κύπρο που θα εξασφαλίζουν συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλες πηγές, δύνανται να υποβάλουν προτάσεις και να επιλεγούν για χρηματοδότηση από την ΕΕ και συνεπώς δεν υπόκεινται στην προαναφερθείσα διαδικασία που θα ακολουθήσει το ΥΦΕΚΨΠ.

Διαδικασία Καταβολής Εθνικής Συγχρηματοδότησης

Η συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους θα καταβληθεί σε περίοδο δεκαετίας με τα 2/3 της χρηματοδότησης να καταβάλλονται στην περίοδο διάρκειας του Συμβολαίου Έργου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή στα πρώτα έξι έτη, ενώ το υπόλοιπο 1/3 στον εναπομείναντα χρόνο, δηλαδή μέχρι τη συμπλήρωση των δέκα ετών.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορείς με εγκατεστημένη έδρα και δραστηριοποίηση στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Κριτήρια

Οι Επιστολές Δέσμευσης θα παραχωρηθούν στις προτάσεις που θα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

    1 . Συνάφεια με τους άξονες πολιτικής και τους στρατηγικούς στόχους του Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης της Κύπρου 2021-26 (ΣΑΑ)

Για εύκολη αναφορά παρατίθενται πιο κάτω οι άξονες πολιτικής του ΣΑΑ.
Άξονες Πολιτικής:

1. Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία – διδάγματα από την πανδημία

2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία

3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

4. Προς μια ψηφιακή εποχή

5. Απασχόληση, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

    2. Συνεργασία με φορείς από το κυπριακό οικοσύστημα

Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς του κυπριακού οικοσυστήματος Ε&Κ (π.χ. με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θεματικά clusters) στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε να δημιουργείται η απαραίτητη κρίσιμη μάζα για την επίτευξη μεγαλύτερου αντίκτυπου. Η συνεργασία αυτή μπορεί να υλοποιείται για παράδειγμα μέσω της συμπερίληψης στο δίκτυο συνεργασίας της πρότασης (consortium partners), μέσω συμπράξεων συνεργασίας ως τρίτα μέρη (third parties, extended parties etc.) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποφεύγονται επικαλύψεις με υφιστάμενες δημόσια χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες ερευνητικών οργανισμών και ιδρυμάτων.

Διαδικασία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος

Ο Συντονιστής της πρότασης καλείται να υποβάλει συμπληρωμένο το τυποποιημένο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε μορφή PDF, στην Αγγλική γλώσσα, στο ΥΦΕΚΨΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Με το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να επισυνάπτεται συνοδευτική επιστολή (cover letter) υπογεγραμμένη από εκπρόσωπο του φορέα σε ανώτατο επίπεδο.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής είναι η 3η Σεπτεμβρίου 2021.

Επιστολές Δέσμευσης

Οι Επιστολές Δέσμευσης θα παραχωρηθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρώτο στάδιο).

Πληροφορίες – Στοιχεία Επικοινωνίας

κα Λίνα Τσούμπανου

Επιστημονικός Λειτουργός

Τηλ: +357-22691916

Email: [email protected]

Fact Sheet Teaming for Excellence.pdf
Template – Application for Letter of support Teaming for Exellence proposals.docx