Συνεισφορά στη διαδικασία σχεδιασμού του Προγράμματος Ευρατόμ (Euratom) 2021-2025 (Προθεσμία 17 Ιανουαρίου 2021)

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή του Προγράμματος Έρευνας και Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) 2021-2025, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμβάλουν συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Μέσω της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή στοχεύει στη συλλογή ανατροφοδότησης σχετικά με διάφορες πτυχές της έρευνας και κατάρτισης στην πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση αποβλήτων, την ακτινοπροστασία και την ενέργεια σύντηξης. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αποτελεί βασική αρχή του Προγράμματος Ευρατόμ, επομένως η Επιτροπή χαιρετίζει ιδιαίτερα την κατάθεση απόψεων ή εγγράφων διατύπωσης θέσεων για ζητήματα που αφορούν στην πυρηνική έρευνα από οργανισμούς ή άλλα διασυνοριακά ερευνητικά δίκτυα.

 

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Euratom_Research_2020

 

μέχρι την Κυριακή 17 Ιανουαρίου, στις 11.59 μ.μ. ώρα Βρυξελλών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εφαρμογή του νέου προγράμματος Ευρατόμ για την περίοδο 2021-2025 ανέρχεται σε περίπου 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ. Το νέο πρόγραμμα θα συνεχίσει τις βασικές ερευνητικές δραστηριότητες του τρέχοντος προγράμματος (πυρηνική ασφάλεια, διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων, ακτινοπροστασία, και ενέργεια σύντηξης), θα επεκτείνει την έρευνα σε μη ενεργειακές εφαρμογές της ιονίζουσας ακτινοβολίας, και θα αναβαθμίσει την εκπαίδευση, κατάρτιση και πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές. Επιπλέον, για πρώτη φορά, θα υποστηρίζει την κινητικότητα ερευνητών του πυρηνικού τομέα μέσω των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) του Horizon Europe.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος Δρα Ιωάννη Θεοδώρου (Email: [email protected], Τηλ.: 22 205038).