Γραφείς Γενικών Καθηκόντων (RIF02/2021), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Αποτελέσματα Εξεταστικού Κέντρου – 14 Οκτωβρίου 2021