6 Επιστημονικοί Λειτουργοί (03/RIF2022), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

6 Επιστημονικοί Λειτουργοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 24 μηνών, όπου οι 3 θα στελεχώνουν το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

 

ΣΤΑΔΙΟ 1 – Αποτελέσματα Διαδυκτιακής Αξιολόγησης 1 (27-31 Ιανουαρίου 2023)

ΣΤΑΔΙΟ 2 – Αποτελέσματα Διαδυκτιακής Αξιολόγησης 2 (3-6 Φεβρουαρίου 2023)