Λογιστικός/ή Λειτουργός (01/RIF2022), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Αποτελέσματα Διαδικτυακού Κέντρου Αξιολόγησης για τη Θέση Λογιστικός/ή Λειτουργός.