Βοηθός Λογιστικός/ή Λειτουργός (02/RIF2022), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Αποτελέσματα Διαδικτυακού Κέντρου Αξιολόγησης για τη Θέση Βοηθός Λογιστικός/ή Λειτουργός