Τροποποιήσεις στη Διαδικασία Υποβολής & Εξέτασης Αιτήσεων COST και στους σχετικούς Κανονισμούς

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για την αναθεώρηση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αιτήσεων για συμμετοχή σε Δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (European Co-operation in Science and Technology), καθώς και στους σχετικούς κανόνες του COST, αλλά και τους αντίστοιχους εθνικούς κανόνες συμμετοχής.

Η νέα διαδικασία τίθεται σε ισχύ την 9η Αυγούστου 2021.

Ειδικότερα, έχει αναθεωρηθεί και απλοποιηθεί το έντυπο υποβολής αίτησης για συμμετοχή Εκπροσώπων της Κύπρου σε Διαχειριστικές Επιτροπές Δράσεων COST, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ: Αίτηση για Συμμετοχή σε Υφιστάμενη Δράση του Προγράμματος COST, καθώς και το έντυπο των εθνικών κανονισμών, κριτηρίων και υποχρεώσεων των αιτητών / αιτητριών, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ: Ανάλυση Κριτηρίων/Γενικοί Κανονισμοί/Υποχρεώσεις για συμμετοχή σε υφιστάμενη Δράση του Προγράμματος COST. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας IRIS, ωστόσο μέχρι τη διάθεσή της προς το κοινό, μπορεί να συνεχίσει να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολή της αίτησης προς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]. Οι αλλαγές αποτελούν προσπάθεια απλοποίησης ή προσαρμογής με βάση τις ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας της Κύπρου, όπως καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και προσαρμογής σε νέους κανόνες του COST Association που υιοθετήθηκαν πρόσφατα.

Μεταξύ των κυριότερων αλλαγών στους κανόνες του COST, είναι η τροποποίηση του τρόπου στον διορισμό Αναπληρωτών Εκπροσώπων, οι οποίοι δεν θα διορίζονται πλέον από τους Εθνικούς Συντονιστές COST, όπως το ΙδΕΚ. Οι Εθνικοί Συντονιστές θα διορίζουν μόνο Εκπροσώπους στη Διαχειριστική Επιτροπή και στη συνέχεια ο/η κάθε Εκπρόσωπος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει από τα μέλη των Ομάδων Εργασίας της ίδιας χώρας ένα άτομο για Αναπληρωτή του / της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μέχρι 6 μήνες) ή για κάποια εκδήλωση.

Σημαντική αλλαγή επίσης είναι και ότι για να διορισθεί ένας Εκπρόσωπος, πέρα από την εξέταση της αίτησης από το ΙδΕΚ, αν έχει πραγματοποιηθεί ήδη η 1η συνάντηση της Διαχειριστικής Επιτροπής της Δράσης, τον διορισμό πρέπει να εγκρίνει η ίδια η Διαχειριστική Επιτροπή.

Αλλάζει επίσης και το γεγονός ότι οι χώρες δεν θα υπογράφουν πλέον τα Μνημόνια Συναντίληψης (Memoranda of Understanding – MoUs) των Δράσεων στις οποίες θα συμμετέχουν Εκπρόσωποί τους, αλλά θα θεωρείται ότι όλες οι χώρες αποδέχονται όλα τα MoUs μόλις εγκριθούν από το COST Committee of Senior Officials (CSO). Συνεπώς μέλη των Ομάδων Εργασίας θα μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε Δράση COST τους ενδιαφέρει, χωρίς να απαιτείται πλέον να υπάρχουν διορισμένοι Εκπρόσωποι της χώρας στη Δράση, προκειμένου να αιτηθούν συμμετοχή. Με αυτόν τον τρόπο οι Δράσεις γίνονται ακόμα πιο ανοικτές και προσβάσιμες.

Όσον αφορά τους εθνικούς κανονισμούς, μια βασική αλλαγή αφορά στην υποχρέωση μόνιμης θέσης εργασίας σε Κυπριακό φορέα ή ύπαρξη μακροχρόνιου συμβολαίου που να καλύπτει τη διάρκεια της Δράσης COST. Προκειμένου να δοθεί ευκαιρία σε περισσότερους ερευνητές και ερευνήτριες στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους να συμμετέχουν σε Δράσεις COST, για την περίπτωση τους μπορεί να γίνει αποδεκτό πλέον τρέχον συμβόλαιο με τον φορέα εργασίας τους ανεξάρτητα από τη διάρκειά του, αφού στην πλειοψηφία τους οι νέοι ερευνητές και οι νέες ερευνήτριες συνήθως δεν διαθέτουν μακροχρόνια συμβόλαια αλλά μονοετή. Οι νέοι επιστήμονες θα πρέπει να ενημερώνουν το ΙδΕΚ σε περίπτωση αποχώρησης από την χώρα ή αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε παράλληλα να μπορεί να παρακολουθείται ότι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην έρευνα και στη χώρα, και συνεπώς έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης της χώρας στη Δράση COST.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα ([email protected]) και τη Δρα Καλυψώ Σέπου ([email protected]).