Υποβολής Προτάσεων για τα Προγράμματα «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία» και «Κουπόνια Καινοτομίας»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την εκ νέου προκήρυξη Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των πιο κάτω Προγραμμάτων, τα οποία είχαν κλείσει λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού τους και καλεί τους δικαιούχους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους ως ακολούθως:

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία»

Το Πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές/ερευνήτριες) οι οποίοι επεδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα αφορά τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία:MSCA–IF-EF-ST,ERC–StG,ERC–CoG,SME-PhaseI,SME-PhaseII.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της τρέχουσας Πρόσκλησης ανέρχεται στις 4.710.000 Ευρώ και αποτελεί πρόσθετο προϋπολογισμό μετά την εξάντληση του αρχικού διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης έχει καθοριστεί η 18η Δεκεμβρίου 2020, ώρα 13.00 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της.

Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας»

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στη γνωριμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με την έννοια της καινοτομίας και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με Φορείς Έντασης Γνώσης, που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες καινοτομίας προς αντιμετώπιση θεμάτων τα οποία αφορούν σε προϊόντα / υπηρεσίες / μεθόδους παραγωγής τους. Η συνεργασία των ΜμΕ με τους Φορείς Έντασης Γνώσης αποσκοπεί στην εμπλοκή των ΜμΕ σε καινοτόμες δραστηριότητες οι οποίες θα συνεισφέρουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της τρέχουσας Πρόσκλησης ανέρχεται στις 100.000 Ευρώ και αποτελεί πρόσθετο προϋπολογισμό μετά την εξάντληση του αρχικού διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης έχει καθοριστεί η 18η Δεκεμβρίου 2020, ώρα 13.00 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους και για τα δυο Προγράμματα μέσω της Πύλης IRIS (https://iris.research.org.cy), σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και στις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην Πύλη IRIS.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ στην Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy/#/helpdesk).

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙδΕΚ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).