Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση DUAL USE/0922 του «Προγράμματος Τεχνολογίες Διττής Χρήσης»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων “DUAL USE/0922” του προγράμματος «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης», η διαδικασία αξιολόγησης των οποίων ολοκληρώθηκε εντός τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση ανακοινώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία στις 9 Νοεμβρίου 2022. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων ανακοινώθηκαν μέσω της πύλης IRIS και είναι διαθέσιμα εδώ.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθήθηκε διαδικασία εξ’ αποστάσεως επιστημονικής Αξιολόγησης από τρεις (3) Ανεξάρτητους Αξιολογητές (με Κοινό Δελτίο Αξιολόγησης – Consensus Report).